Начална страница / Столична община / Столичен общински съвет ще заседава днес

Столичен общински съвет ще заседава днес

Прилагаме всички точки, които ще бъдат гладувани днес от общинските съветници.

Дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ10-92/10.05.2018 г. относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – отпадък“.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-315/3/02.05.2018 г. относно изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, послeдно изменение с Решение № 182 от 08.04.2018 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-3404/2/09.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. и допълнение към него с вх. № СОА18-ВК66-1126/10/10.05.2018 г. относно стартиране на Столична Програма „Социални иновации“ и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018-2019 г.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/2/02.05.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.) на ЕС.
Докл. Йоана Христова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2955/23.04.2018 г. относно в изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. – процедура по отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска собственост.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2973/24.04.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2909/20.04.2018 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – план-извадка на УПИ II-259,259а, поземлени имоти (пи) с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58 за създаване на нов УПИ II-57,58 „за офиси, жил. строителство, магазини и гаражи”, кв. 8 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – закриване на улица от о.т.52а до о.т.52б и създаване на нова задънена улица от о.т.38 до о.т.42 м. „ж.к. „Люлин-център”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков

9. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5095/20.04.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) – изменение на алея явяваща се граница между кв. 12 и кв. 13 и план за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатори 68134.2819.1644, 68134.2819.1663 и 68134.2819.1667 по кккр на район „Връбница” с цел създаване на УПИ I-1644,1663,1667 “за общ. обсл. дейности и автосервиз”, кв. 13 (нов), м. „Северен парк – гробищен парк бакърена фабрика”, район „Връбница” СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5126/20.04.2018 г. относно прекратяване на производството по административна преписка № ГР-92-00-244/2010г., относно изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ по чл.16 от ЗУТ и план – схеми по чл.108 от ЗУТ за м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2950/23.04.2018 г. относно разрешение изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, район Панчарево за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана хайтс”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3137/30.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІІ „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени”, кв. 21, м. „с. Кокаляне” – съществуващ и разширение; изменение на план за улична регулация между о.т. 106д-о.т. 106е до о.т. 106ж и от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на квартали 21, с. Кокаляне и кв. 21а, в.з. „Михово блато”; ИПР за УПИ ІV-2637 „за офис и ателиета”, кв. 21а, м.в.з. „Михово блато”; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

13. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3344/10.05.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк-IV част“, район „Лозенец“, одобрен с Решение №45 по Протокол №24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и Решение №147 по Протокол №40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за поправка на явна фактическа грешка.
Докл. арх. Здравко Здравков

14. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5658/3/10.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация-София“ ЕАД в редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

15. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5735/2/10.05.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване проектиране и текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находяща се в гр. София, североизточна част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“, „Южен парк I част – НДК“.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-3/2/23.04.2018 г. относно даване на разрешение на „II САГБАЛ – Шейново“ ЕАД за провеждане на преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков овърдрафт кредит.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

17. Доклад вх.№ СОА17-НЦ29-189/8/30.04.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-84/3/23.04.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично – консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2996/24.04.2018 г. относно Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

20. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3341/10.05.2018 г.относно договаряне между лечебните заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

21. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/11/10.05.2018 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център XXX София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14201/5/10.04.2018 г. относно промяна характера на собственост на част от сграда с идентификатор 68134.1106.327.4, находящ се в СО – район „Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски“ № 186.
Докл. Иван Чакъров

23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1567/3/09.05.2018 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1-ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци – Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Димитър Димов

24. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3338/10.05.2018 г. относно именуване на улица в район „Триадица“ на името на д-р Харалан Попов.
Докл. д-р Антон Койчев, Николай Терзиев

25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3515/19.03.2018 г. относно именуване на улица в м. в. з. „Малинова долина – Бункера – I етап“ с името „Донка Ушлинова“.
Докл. Теодор Петков

26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4122/30.03.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Шейново“.
Докл. Рангел Марков

27. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“.
Отговор по т. 27

28. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“.
Отговор по т. 28

29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7546/08.12.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно статут, стопанисване и процедура за отдаване на подмостови пространства в София.
Отговор по т. 29

30. Питане вх.№СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“.
Отговор по т. 30

31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“.
Отговор по т. 31

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. относно приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3376/11.05.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет, изменено и допълнено с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3390/11.05.2018 г. относно изпълнение т.3 от Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС – допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3401/11.05.2018 г. относно създаване на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов

5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3504/15.05.2018 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектно предложение „Мигриращо тяло“ и сключване на договор между Столична община и „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова

6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3386/11.05.2018 г. относно отмяна на Решение № 474 от 20.07.2017 г. за даване на съгласие на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.
Докл. Светослав Витков, Симеон Славчев, Иван Велков

7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3476/14.05.2018 г. относно изменение на въведените експериментална промени за основни автобусни линии № 20 и № 21/22 на обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Евгени Крусев, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков

8. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-145/2/15.05.2018 г. относно договор за сътрудничество между „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов

9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5483/3/14.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 01.06.2018 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов

10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4723/2/12.05.2018 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане с издател СО – район „Нови Искър“, обезпечаваща авансово плащане по договор БФП № BG05FMOP001-3.002-0025-С01 по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България.
Докл. Даниела Райчева

Харесайте нашата страница и следете всички новини от столицата

Коментари

коментара

Относно Столица.bg

Виж също

Приходите в зоопарка скочили с 14%, няма да се вдигат заплати

В комисията по екология се разгледаха два доклада за изменение на ПУП в „Овча купел“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *