61 са общинските съветниците в най-големия местен парламент у нас - в София

photo_library
 • Столичен общински съвет

  Снимка: Столица.bg

 • СОС

  Снимка: Столица.bg

За общински съветници няма балотаж, гласува се само веднъж на 27 октомври

Най-големият Общински съвет, т. нар. местен парламент, в България е този на най-голямата Столична община. В него има 61 общински съветници и с 14 постоянни комисии в момента. Ден преди местните избори на 27 октомври т. г., в деня за размисъл и всеки сам трябва да вземе решение за кого да гласува.

В сянката на предизборните кампании на кандидатите за кметове остават кандидатите за общински съветници. Подредени в листа на политическа партия или местни инициативни комитети кандидатите могат да бъдат пренаредени от избирателите с т. нар. преференция.

Важно е да се знае, че за общински съветници се гласува само веднъж - в неделя и за тях няма балотаж. Така още на първи тур става ясен съставът на новия Столичен общински съвет и при формирано мнозинство, коя ще е управляващата политическа сила на местно ниво.

Столичният общински съвет е най-важният политически орган на София, които определят политиката за развитие на общината. Членовете му - общинските съветници със своите решения утвърждават и осъществяват контрол върху годишния бюджет, определят размера на местните данъци и такси, приемат решения, свързани с общинско имущество, устройствени планове, условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт и др.

Заседанията на общинския съвет се провеждат всеки втори и четвърти четвъртък.. По необходимост председателят на СОС може да свика извънредни сесии. Всички заседания се излъчват онлайн на страницата на Столичен общински съвет в интернет.

Общинските съветници могат да образуват политически групи в СОС според партийната си принадлежност или политическата си ориентация. Не могат да се образуват групи от общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси. Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група в СОС е 5.

Ето защо е толкова важен Общинския съвет:

Столичният общински съвет се състои от 61 човека (ЗМСМА чл.19), като броят на общинските съветници се определя от броя на населението
По закон Столичният общински съвет:

- определя политиката за развитие на общината;

- одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;

- определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

- приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

- определя размера на местните такси;

- приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

- приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

- приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

- приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

- приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

- определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

- приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

- приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

- създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;

- прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

- приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

- обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;

- приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

- одобрява символ и печат на общината;

- удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

- упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

- определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община;

- общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

- Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (33%, 43 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (14%, 18 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (24%, 32 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (17%, 22 Гласове)
 • Нямам дете/деца (13%, 17 Гласове)
Общо гласували: 132 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Коментари

Реклама

Последни

Виж също

close

Напомняне: На 30 юни изтича срокът за първата вноска на местните ......

Напомняне за всички столичани! Утре- 30 юни е последния срок за плащането на първа вноска на данък "сгради" и данък МПС ...

Прочети още keyboard_arrow_right