Какво ще гласува Столичен общински съвет днес?

Дневен ред на 47-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 08 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-568/23.01.2018 г. относно предоставяне на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация. Докл. Йорданка Фандъкова 2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г. Докл. Албена Атанасова 3. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1420/1/18.01.2018 г. за изменение на Решение № 403/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания, чрез обучение с помощта на кучета – водачи. Докл. Албена Атанасова 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-543/23.01.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Докл. Албена Атанасова 5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-520/22.01.2018 г. относно продължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012-2016 г. Докл. Йоана Христова 6. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/105/01.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 от 08.11.2016 г., за проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) Докл. Ирина Савина 7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-524/22.01.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2016-2020 г.) Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева 8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-711/30.01.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 г. Докл. Дончо Барбалов 9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-681/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да сключат сделка по ЗУТ. Докл. Дончо Барбалов 10. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-24/7/18.01.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 11. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12736/5/18.01.2018 г. относно даване на разрешение „Пазари Юг“ ЕАД да извърши продажба на търг с явно наддаване на ДМА – 7 броя МПС, собственост на дружеството. Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов 12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-176/09.01.2018 г. относно изпълнение на Решение № 245/27.04.2017 г. за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско юношеския спорт – отчет. Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов 13. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3542/5/17.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов 14. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-13/1/17.01.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделение по клинична патология към „Втора МБАЛ - София“ ЕАД. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов 15. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-185/16/18.01.2018 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, включен в капитала на дружеството. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов 16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2435/7/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Докл. д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева, Станил Станилов, Дончо Барбалов 17. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-353/1/23.01.2018 г. относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД. Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Станил Станилов, Дончо Барбалов 18. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-410/7/23.01.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД. Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов 19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-570/23.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 563 прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.11.2012 г. по Протокол № 29, за увеличаване капитала на „Медицински център IX - София“ ЕООД, чрез непарична вноска. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов 20. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-11/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър. Докл. д-р Веселин Милев, Венетка Серафимова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов 21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-782/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 22. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-9441/5/01.02.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 23. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6347/19.09.2017 г. относно пряко участие на гражданите в разпределянето на бюджетните средства на Столична община. Докл. Войслав Тодоров, Тодор Цанев, Анета Григорова 24. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6349/19.09.2017 г. относно обособяване на ул. „Алабин“ като пешеходна зона в участъка от бул. Витоша дo ул. „Граф Игнатиев“. Докл. Войслав Тодоров 25. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8226/3/03.01.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк – III“. Докл. Николай Терзиев 26. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13953/1/15.01.2018 г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. Докл. Николай Терзиев 27. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15509/1/08.12.2017 г. относно промяна характера от публична в частна общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот Докл. Христо Апостолов 28. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15923/2/15.12.2017 г. относно създаване на гаранционен фонд по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г“. Докл. Иван Чакъров 29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15103/3/13.12.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0115 проект „Заедно ще успеем II“. Докл. Иван Чакъров 30. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10828/7/20.12.2017 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Общински културен институт Дом на културата „Искър“, гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба 1“, бул. „Кръстю Пастухов“, № 23, за срок от 5 години. Докл. Ивайло Цеков 31. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14389/1/14.12.2017 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в с. Бусманци, район „Искър“. Докл. Ивайло Цеков 32. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13983/1/28.11.2017 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на част от помещение (сутерен) в нежилищен имот – публична общинска собственост за фитнес зала в сградата на 8 СУ „Васил Левски“, находящ се в гр. София, район „Студентски“. Докл. Димитър Дилчев 33. Доклад вх.№ СОА17-КИ18-153/4/15.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Пламък 1984“ върху имоти – частна общинска собственост, за читалищни нужди, за срок до прекратяване на Читалището. Докл. Милко Младенов 34. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16793/14.12.2017 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица върху собствен имот 68134.2815.1351 по КККР, чрез изкупуване от Столична община на 1/5 ид. част от имот ПИ 68134.2815.1351, собственост на Георги Николаев Дочев, Мария Георгиева Дочева и Николай Георгиев Дочев. Докл. Младен Младенов 35. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-4129/6/14.12.2017 г. относно изменение на Решение № 503 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП-ПРЗ за кв. 66, в частта за V-1000, 1003, 2551, м. „Модерно предградие“ по реда на чл. 15, ал. 5, от ЗУТ. Докл. Младен Младенов 36. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12179/2/15.01.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница“, ж. к. „Обеля - 2“, бул. „Акад. Димитрий Лихачов“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по типов проект и одобрена схема от главния архитект на СО. Докл. Младен Младенов 37. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12202/2/15.12.2017 г. относно провеждане на публично оповестен търг или конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци". Докл. Ивайло Панев 38. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14826/1/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 ПР от Закона за устройството на територията за доброволно прилагане на подробен устройствен план за общински имот с идентификатор 04234.6916.9241 с площ 75 кв. м., находящ се във в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, район „Панчарево“. Докл. Димитър Сичанов 39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5168/9/15.01.2018 г. относно прехвърляне на „ЧЕЗ Разпределение България“ право на собственост върху бетонов фундамент със съответното право на строеж на изградения в груб строеж МТП, с площ от 2 кв. м. с идентификатор 44063.6212.384, с. Лозен, в.з. „Умни дол“, район „Панчарево“, построен в общински имот с идентификатор № 44063.6212.379. Докл. Димитър Сичанов 40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3809/4/12.12.2017 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-652, кв. 59, град Банкя, чрез закупуване придаваем ПИ с идентификатор : 02659.2194.2950 с площ 68 кв. м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1233/15.10.2014 г. на район „Банкя“. Докл. Рангел Марков 41. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10642/8/14.12.2017 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията. Докл. Рангел Марков 42. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“. Докл. Любомир Дреков 43. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12528/3/12.12.2017 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 80, ал. 4 от Наредбата за общинската собственост. Докл. Христина Семерджиева 44. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-6312/9/14.12.2017 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ по одобряване на цялостния регулационен план за УПИ V-1137, кв. 20а, м. „Овча купел“ 2, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС. Докл. Христина Семерджиева 45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15184/10.11.2017 г. относно именуване на улица на територията на СО-район „Овча купел“, между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23“ с името Лайка. Докл. Христина Семерджиева 46. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1143/5/19.01.2018 г. относно поправка на фактическа грешка в основанието и деспозитива на Решение № 855 по Протокол № 45/21.12.2017 г. на Столичен общински съвет. Докл. Наталия Стоянова 47. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8568/07.12.2017 г. относно поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова – първата жена лекар в България. Докл. Иво Божков 48. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14345/26.10.2017 г. относно именуване на улица, продължение на бул. „Андрей Ляпчев“ в район „Младост“. Докл. Десислава Иванчева 49. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14356/26.10.2017 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Христо Траянов“. Докл. Рангел Марков 50. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7374/30.10.2017 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно недостъпност на подлези за детски колички. Отговор по т. 50 51. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7564/06.11.2017 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно определяне броя на децата в групите към общинските детски градини. Отговор по т. 51 52. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6988/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възможностите за включване в инвестиционната програма на Столична община или решение на Специализирания общински приватизационен фонд изграждане и ремонт на етернитовите 36 и 96 детски градини (предвиждащ реновиране на съществуващите сгради и изграждане на разширения), както и смяната на дограмата на филиала на 21 детска градина в жк „Дружба“1 (бивше 4 ОДЗ). Отговор по т. 52 53. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7039/15.11.2017 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно законността на разположените по бул. “Витоша“ временни постройки – „зони за пушача“ към съществуващите заведения и надвишаването на допустимите нива на шум. Отговор по т. 53 54. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7066/16.11.2017 г. от г-н Войслав Тодоров и г-н Тодор Цанев – общински съветници, относно развитието на трамвайния транспорт в Столична община. Отговор по т. 54 55. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7212/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Николов – общински съветници, относно затруднения в транспортната ситуация на район „Овча купел“. Отговор по т. 55 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 1. Доклад вх.№СОА-16-ПП00-139/87/02.02.2018 г. относно заемообразно отпускане от бюджета на Столична община, съгласно т. 2 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“, съ-финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз (ЕС). Докл. Йоана Христова 2. Доклад вх.№СОА18-ВК66-829/02.02.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот, находящ се в района на Градската градина – УПИ I, кв. 478, ЗОНА А, област София, Столична община, м. „Центъра, кв.478, пл. „Княз Александър I“ с идентификатор 68134.100.57, съгласно скица № 15-402149/16.08.2016 г. на СГКК по кад.карта и кад.регистри одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“ и организиране на конкурс за идеен проект за създаване на филиал на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“ и отпускане на средства за строително –монтажни работи. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 3. Доклад вх.№СОА18-ВК66-838/03.02.2018 г. относно изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 200/06.04.2017 г. на СОС, Решение № 343/22.06.2017 г. на СОС, Решение № 694/26.10.2017 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2017 година. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов Заседанието започва в 10:00.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (34%, 55 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (14%, 22 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (23%, 37 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (15%, 25 Гласове)
 • Нямам дете/деца (14%, 23 Гласове)
Общо гласували: 162 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

В столицата продължава пръскането срещу комари и бълхи (СНИМКИ)...

В различни части на столицата вчера и днес продължава пръскането срещу комари и бълхи. Вече има първа обработка на ...

Прочети още keyboard_arrow_right