Сдружение "За Княжево" против проекта за тунел на "Цар Борис III"

Сдружение "За Княжево" против проекта за тунел на "Цар Борис III"

Снимка: Google.com

Гражданите са изпратили писма до премиера и Европейската комисия

Писма до 7 институции са изпратили гражданите от местното Сдружение "За Княжево" срещу реализирането на проекта за тунел по бул. "Цар Борис III, който е част от реконструкцията на Околовръстното.

Ние не сме против разширението на Околовръстния път, но не сме съгласни с предвидените промени по "Цар Борис III", заявиха категорично пред Столица.bg от Сдружение "За Княжево". За несъгласието си те са информирали региолиня министър Петя Аврамова, тъй като проектът е на АПИ и за да се реализира ще има изменение на ПУП.

Скъсяват тунела на проекта за реконструкция на Цар Борис III с Околовръстното

Аргументите си срещу част от проекта те са изложили в писмото до премиера Бойко Борисов, зам.-кмета на Столична община доц. Тодор Чобанов, националния омбудсман Диана Ковачева, представителството на Европейската комисия в София и до медиите.

"Предвиденото в идейния проект разширение на бул. „Цар Борис III“ от кръстовището с бул. „Никола Петков“ до кръстовището с ул. „Планинец“, в това число и планирания идеен проект по част „Тунел“ да не бъде одобрен, а върнат с указание за изменение на техническото задани и отпадане на част „Тунел“ от проекта", искат живеещите в Княжево, които ще бъдат пряко засегнати от промените в движението по ключовите булеварди.

Местните не одобряват проекта за подробен устройствен план (ПУП) за изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул. България до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул. България до жп линия София – Перник.

Живеещи в "Княжево" са против разширението на "Цар Борис III" и тунел към Околовръстното

Към проекта има и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии иприлежащи квартали на местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението от ул. Емил Марков до кв. Бояна, м. Манастирски ливади-запад, м. Павлово – Бъкстон, м. Гърдова глава, м. бул. Цар Борис ІІІ – 2 ч., м. Карпузица – район „Витоша“, и м. Кв. Овча купел – актуализация, м. Кв. Овча купел, кв. 50, м. ж.к. Овча купел – 2 ч., м. кв. Горна баня – район „Овча купел“ („Проект“).

ИСТОРИЯ
Бул. „Цар Борис III“ е планиран като връзка на столицата с природен парк „Витоша“ и селища на територията на Столична община. В средата на 70-те години на XX век, с цел увеличаване на пропускливостта на пътни превозни средства по направление София-Перник, Перник-София, и при липса на алтернативен маршрут, е извършено разширение на бул. „Цар Борис III“, тогава бул. „9-ти септември“, до сп. Райска градина, тогава „Шипка“.

На 19.08.1997 г. Столична община, съвместно с Главно управление на пътищата (ГУП), сега Агенция пътна инфраструктура (АПИ), взимат решение за извеждане на транзитния трафик от кв. Княжево, като е подписано споразумение за това. Изградената в последствие АМ „Струма“ е предвидена тъкмо, за да ограничи транзитния трафик през столичните квартали, сред които е кв. Княжево.

Липсата на изградено трасе и удобна пътна връзка от АМ „Струма“ до южните райони на столицата е причината голяма част от транзитния трафик и работещите в София жители на други населени места, да избират именно кв. Княжево за вход към Столицата.

НЕДОСТАТЪЦИ
В участъка, предмет на частичното изменение на план за улична регулация от
Софийски околовръстен път до ул. „Планинец“, съществуват множество жилищни сгради, чиято строителна линия е определена, съгласно действащия към настоящия момент ПУП.

Нормата на чл. 154, ал. 2 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г., предвижда, че при планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на републикански път, преминаващ през територия на населено място, достъпът до входовете и/или изходите на подземните или надземните гаражи се извършва от локални платна. А сградите, находящи се на първа линия на бул. „Цар Борис III“ се намират непосредствено до съществуващото локално платно. Входът към локалното платно е след кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“.

Към настоящия момент, поради слабата натовареност на локалното платно, много столичани използват същото като тротоар, вело- и пешеходна алея, каквито не съществуват. А проектът предвижда премахване на локалното платно и изграждане на негово място на нови две ленти за движение по булеварда. В този участък достъпът ще трябва да се осъществява през тротоар (на места под нормативно установения минимум).

Княжево излиза на протест срещу разширението на "Цар Борис III"

Проектът за ИПУР противоречи на съществуващия Общ устройствен план (ОУП) на Столична община от 2009 г., който предвижда планиране и изграждане на велоалея покрай бул. „Цар Борис III“ след бул. „Никола Петков“, по направлението към изхода на града. Вместо локално платно, тротоар и велоалея, настоящият проект предвижда две скоростни ленти по посока София-Перник.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ
Проектът предвижда тротоар, който на места в посочения участък е под 3 м.,
непосредствено до платното за движение от 6 ленти, осигуряващи възможност за висока скорост на пътните превозни средства. Така не е осигурено безопасното придвижване на пешеходците, като се следи единствено за ширината и броя на пътните ленти, но не и за техническите характеристики на останалите елементи от пътното платно и прилежащите зони.

Концентрацията на ПТП в участъка е повишена и към настоящия момент. Предложената организация на движение и изграждането на тунелна връзка не осигурява по-добра пропускливост на пътя, като ще генерира задръствания в кв. Княжево.

Към настоящия момент, пътното платно на бул. „Цар Борис III“ от СОП до сп. „Планинец“ е с 4 ленти. Проектът предвижда броят на лентите да бъде увеличен до 6, като след сп. „Планинец“ се запазва съществуващото положение – 4 ленти от сп. Планинец до сп. „Райска градина“ и 2 ленти от сп. „Райска градина“ до изхода на града.

Не е осигурено безопасно пешеходно преминаване на пътя. Приоритетно следва да бъде пешеходното движение, за сметка на автомобилното и особено за сметка на транзитното в границите на урбанизираните територии.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ
Предвиденото увеличение на броя на лентите за движение би довело до увеличаване на скоростта на преминаване на ППС, респективно шума, вредните емисии, битовите отпадъци. А шума върху населението, в противоречие със съществуващия „План за действие за намаляване на шумовото замърсяване (ПДШ) на агломерация София“. 

Не е проведено изследване как увеличеният трафик през квартал Княжево, в следствие на предвиденото разширение на булеварда се отнася към граничните стойности на нивата на шум през различните части на денонощието.

От Княжево си искат: Продължение на 100-годишната велоялея до 350-годишната баня

ИСТОРИЧЕСКИТЕ, КУЛТУРНИ И АРХИТЕКТУРНИ ОБЕКТИ
В двора на „Дом за възрастни с деменция“, находящ се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 202, се намира храм „Св. Панталеймон“. Достъпът до храма е единствено от бул. „Цар Борис III“, като изменението на уличната регулация би направило този достъп невъзможен или най-малко опасен.

Предвиденият тротоар пред църквата не отговаря на нормативно определения минимален размер. По думи на свещеника в храма отец Димитър Тухчиев, сградата е застрашена, доколкото е с плитки основи и особено чувствителна на вибрации. В Решение № 9-ПР/2018 г. на Министъра на околната среда и водите е посочено, че по време на строителството може да има повишено ниво на вибрациите в участъци, където ще се разбива пътна настилка.

Последното води до извод, че изкопната дейност за изграждането на тунела ще доведе до много по-засилени вибрации.

ПРОЕКТИРАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
Не е направена оценка на вибрациите от трафик на три нива – тунел, наземна част, естакада. Тунелът се намира в близост до един от големите установени разломи, отделящ Витоша от Софийската котловина.

Зоната е силно сеизмична, като не става ясно как ще се гарантира, че тунелът няма да пострада при земетресения с активно разместване на разлома. Районът, засегнат от проекта за ИПУР, в това число и в част „Тунел“, е богат на подземни
води. В представения проект е предвидена тунелна връзка, чието отводняване ще се осъществява с помпена станция.

Проектантите не са взели впредвид, че седем от притоците на р. Владайска, които са на територията на кв. Княжево, пресичат бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“. Подобна помпена станция би следвало да е съизмерима по дебит и мощност на първото стъпало на ПАВЕЦ „Белмекен“.

Заложените в проекта канализационни тръби не могат да поемат притоците на р. Владайска през кв. Княжево. Водосборът започва от р. Люти дол, на разстояние 3900м. от помпената станция, заложена в проекта за отводняване на тунела. Към този водосбор е включен целия северен склон на планината Витоша (обхващащ м. Копитото, м. Белята вода, м. Тихия кът).

Липсата на изградена канализация естествено води до естествено отводняване на терена по протежението на бул. „Цар Борис III“ до в кръстовището с бул. „Никола Петков“ (мястото, където е планиран тунела). При влошени метрологични условия,
тунелите ще се пълнят с повърхностни води.

Не са проведени хидроложки проучвания за количествата подземни води, които ще постъпват към тунела, количествата при валежи максимум и мерките за отводняването му. Не е ясно е и къде ще се зауства водата от предвидената помпена станция.

Изпълнението на тунел, под нивото на трамвайната линия би било изключително скъпо и ненадеждно. Последващата поддръжка, която следва да бъде осигурена от Столична община, би била на неоправдано висока стойност.

Седем от общо 28-те минерални извора на територията на гр. София се намират в кв. Княжево. Според действащата Заповед № 120/12.01.1977 на МНЗ, публикувана в Държавен вестник, бр. 19 от 1977 г., в кв. Княжево са обособени санитарно-охранителни зони (СОЗ), чиито граници не са променени и до настоящия момент. Минерално находище № 77 „София-Княжево“ и неговите СОЗ са засегнати от обсъждания проект и той не е съобразен с тях.

Изграждането на тунел би довело до непоправими щети за находището, както и до възможност за замърсяване на водното тяло.


ПРОЦЕДУРА

С Протокол № ЕС-Г-38/07.07.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), е взето решение Проектът, придружен с направените предложенията и възражения да се изпрати по компетентност пред МРРБ. Експертният съвет приема да се преработи техническото решение на тунела, като се намали дължината на изходящата рампа по бул. „Цар Борис III“ и да се проучи възможността да се запази в една част от участъка локалното платно, но въпреки това, без мотиви, отхвърля голяма част от подадените възражения, друга част изобщо не обсъжда.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Как смятате, че трябва да е таксуването след въвеждането на новата тикет-система в София?
 • На разстояние (36%, 86 Гласове)
 • На време (16%, 38 Гласове)
 • И двете (разстояние и време) (18%, 44 Гласове)
 • Сега си е добре, да остане фиксирана цената (26%, 61 Гласове)
 • Не мога да преценя (4%, 9 Гласове)
Общо гласували: 238 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Спират водата в Орландовци и Изток...

Планови ремонти на „Софийска вода“ в сряда, 28 октомври, ще наложат спирането на водата в някои столични рай...

Прочети още keyboard_arrow_right