Какво гласува Столичен общински съвет днес?

ДНЕВЕН РЕДна 56-то заседание на Столичния общински съвет,което ще се проведе на 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4382/18.06.2018 г. относно изпълнение на ангажименти на Столична община съгласно „Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020“.Докл. Йорданка Фандъкова 2. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12109/7/18.06.2018 г. относно приемане от Столичен общински съвет (СОС) на „План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.Докл. Йорданка Фандъкова 3. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12194/12/18.06.2018 г. относно приемане на Столичен общински съвет (СОС) на „Програма за насърчаване използването на енергия на възобновяеми и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2019 г. на Столична община“.Докл. Йорданка Фандъкова 4. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4473/21.06.2018 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 г.“Докл. Йорданка Фандъкова 5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4472/21.06.2018 г. относно промяна на предназначението на налични жилища от общински жилищен фонд на Столична община, с предишно наименование „Оборотен“.Докл. Йорданка Фандъкова 6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8931/4/21.06.2018 г. относно проект на решение на Столичен общински съвет във връзка с предоставянето на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“ през календарната 2019 г.Докл. Албена Атанасова 7. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-20/3/08.06.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.Докл. Дончо Барбалов 8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4482/21.06.2018 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4058/07.06.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ I-2643 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 68134.1500.2643), кв.12, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПЗ на м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС.Докл. арх. Здравко Здравков 10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4059/07.06.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ III-2113-,,за обществено обслужване”, кв. 1, м. „Дружба 1 – I и II част”, район „Искър”, представляващ неразделна част от плана за застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част”, одобрен с Решение № 555 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.Докл. арх. Здравко Здравков 11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4280/14.06.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6989.5, 04234.6989.17 и 04234.6989.18 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево”.Докл. арх. Здравко Здравков 12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4285/14.06.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор“, гр. Бухово, район „Кремиковци”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.Докл. арх. Здравко Здравков 13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4287/14.06.2018 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IV-1687,1688 „за ЖС и магазини“, кв. 67a, м. ж.к. „Връбница-1”, район „Връбница”, ПИ с идентификатори 68134.2820.1687 и 68134.2820.1688 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Връбница-1”, одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС, поправен за допусната очевидна фактическа грешка (ОФГ) с Решение № 673 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС.Докл. арх. Здравко Здравков 14. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5513/7/15.06.2018 г. относно проект за подробен устройствен план - проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-430, 480, 497, 500, 2759 от нов кв.180, м. „с. Лозен”, прилежащата улица от о.т. 489б-о.т. 1000-о.т. 1003 до о.т. 1010, о.т. 1003-о.т. 1004-о.т. 1005-о.т. 1006 до о.т. 1007 и план-схема за вертикално планиране, район “Панчарево“.Докл. арх. Здравко Здравков 15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4338/15.06.2018 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ II - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ III - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ IV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VI - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК”.Докл. арх. Здравко Здравков 16. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7396/15.06.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия за обект „Възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с. Желява”, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание.Докл. арх. Здравко Здравков 17. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2011/21.06.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.Докл. Николай Стойнев 18. Доклад вх.№СОА17-ТД26-11714/5/21.06.2018 г. относно даване на разрешение „Пазари Север“ ЕАД да извърши продажба чрез търгове с тайно наддаване на дълготрайни материални активи /ДМА/ - 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев 19. Доклад вх.№СОА18-ТД26-7600/2/21.06.2018 г. относно даване на разрешение „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да сключи съдебна спогодба.Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев 20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-9103/3/21.06.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска.Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев 21. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4475/21.06.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова 22. Доклад вх.№СОА18-МЦ29-273/2/21.06.2018 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева 23. Доклад вх.№СОА18-МЦ29-244/2/21.06.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 /един/ брой ехограф.Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Венетка Серафимова 24. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9771/5/07.06.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на обект в законно построена в имота сграда, находящ се на бул. „Ген. Паренсов“ № 19, район „Средец“.Докл. Мария Ачкова 25. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-1934/8/18.06.2018 г. относно продажба на 35/100 идеални части от жилище, съставляващо Апартамент № 12, с идентификатор 68134.300.359.1.12, със застроена площ от 107,25 кв. м., находящ се на бул. „Христо Ботев“ № 76, ведно с зимнично помещение с плащ от 5 кв. м., таванско помещение с площ от 2,60 кв. м. и 17/240 идеални части от общите части на сградата и мястото, на съсобствениците Стоил Стоилов и Николина Стоилова.Докл. Савина Савова 26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3543/1/07.06.2018 г. относно продажба на 30/100 идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, на собственика на самостоятелен обект-апартамент в построената с право на строеж върху имот сграда, съставляваща УПИ XVIII-7, кв. 11, местност „ГГЦ-Зона Г-14“, находяща се на ул. Георги Бенковски“ № 24, за който е отреден поземлен имот с идентификатор 68134.402.125, без изградената върху него сграда с идентификатор 68134.402.125.1.Докл. Васил Цолов 27. Доклад вх.№СОА18-УЗ21-645/4/12.06.2018 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община, във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор 2016-1-PL01-КА219-026119_4, № КА2019/S2S-205/19.10.2016 г. по проект по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от 44 СУ „Неофит Бозвели“, СО – район „Подуяне“Докл. Ева Митова 28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7257/12.06.2018 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.904.3286, м. „Кръстова вада“, с площ 1269 кв.м., собственост на частно лице, попадащ изцяло в улична регулация между кв.8 и кв.12, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.Докл. Любомир Дреков 29. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-5920/3/12.01.2018 г. относно сключване на окончателен договор с „НИКОН НК“ ЕООД, ЕИК 121127450 за прехвърляне на собственост на общински имот с проектен идентификатор 68134.1005.261, представляващ реална част от УПИ XII за КОО от кв. 133, м. „Красно село – Плавателен канал“.Докл. Николай Терзиев 30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6633/2/21.06.2018 г. относно кандидатстване на СО-район „Красна поляна“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05М9ОР001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.Докл. Иван Чакъров 31. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2500/3/12.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на киносалон, представляващ сграда с идентификатор 68134.1200.378.5.1 – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден“, ж. к. „Захарна фабрика“ в блок № 48-А.Докл. Иван Божилов 32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3643/1/14.06.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО – район „Илинден“.Докл. Иван Божилов 33. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10534/8/07.06.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с ПУП – ИПРЗ на УПИ XXII-603, 2019, кв. 2, местност „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.Докл. Димитър Димов 34. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3745/1/07.06.2018 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.Докл. Димитър Димов 35. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5133/2/12.06.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.Докл. Ивайло Цеков 36. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7291/6/07.06.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план на кв. 11 и създаване на нов УПИ I-1139,1164, кв. 11 НПЗ „Искър-север“, „за общ. обслужване“.Докл. Ивайло Цеков 37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4028/1/07.06.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез изменение на действащия подробен устройствен план за УПИ XV-204, кв.14, м. „в.з. Киноцентър-I част“, район „Витоша“.Докл. Теодор Петков 38. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5151/14/07.06.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законна построена върху него сграда находяща се на ул. „Стар Беловодски път“ № 42, район „Витоша“.Докл. Теодор Петков 39. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15231/3/07.06.2018 г. относно процедура на основание §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ IX-589, кв. 41, местност „в.з. Симеоново – Драгалевци III-та част“, одобрен със заповед № РД-50-09-87/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС.Докл. Теодор Петков 40. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15273/3/07.06.2018 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ V-587, кв.41, местност „в.з. Симеоново – Драгалевци III-та част“, одобрен със заповед № РД-50-09-87/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС.Докл. Теодор Петков 41. Доклад вх.№СОА18-ВК08-4763/2/18.06.2018 г. относно продажба на имот- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул. „Саша Попов“ № 16, район „Витоша“.Докл. Теодор Петков 42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15866/3/07.06.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ XII-216,723, кв.520 по плана на м. „Овча купел-кв.50“, одобрен с Решение № 114/30.03.2001 г. на СОС, находящ се в гр. София, район „Овча купел“.Докл. Христина Семерджиева 43. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1166/4/11.06.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Фондация за социална промяна и включване“ ,върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бл. 105, вх. Г, ет. 1, ап. № 80, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.171.7.3, за социална услуга Наблюдавано жилище „Дом възможност“, за срок от 5 години.Докл. Милко Младенов 44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1407/5/12.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ 187,85 кв.м., находящо се в сградата на 74-то СОУ „Гоце Делчев“, ж. к „Връбница 1“ – за спортна дейност, за срок от десет години.Докл. Младен Младенов 45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16936/3/07.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, на административен адрес: ул. „Васил Левски“ № 35, с. Негован, район „Нови Искър“ – за търговска дейност, за срок от три години.Докл. Даниела Райчева 46. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4178/3/14.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в с. Световрачене, район „Нови Искър“ – за търговия с лекарствени продукти, за срок от пет години.Докл. Даниела Райчева 47. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3483/1/20.06.2018 г. относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, помещение публична общинска собственост – читалище, находящо се в с. Локорско, Район „Нови Искър“.Докл. Даниела Райчева 48. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3106/1/08.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на различни места на територията на Район „Панчарево“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на СО.Докл. Димитър Сичанов 49. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-759/1/19.06.2018 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Васил Найденов – певец.Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков 50. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-1865/2/19.06.2018 г. относно удостояване на Фолклорен танцов ансамбъл „ЖАР“ при НЧ „Д-р Петър Берон 1926“ с „Почетен знак на Столична община“ по повод 80 години от създаването му.Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков 51. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2769/1/19.06.2018 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на проф. д-р Цекомир Воденичаров дм н.Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков 52. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-2374/2/11.06.2018 г. относно присъждане на Значка на София на проф. Захари Първанов Георгиев.Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков 53. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-714/1/12.06.2018 г. относно присъждане на Значка на София на г-н Рашко Иванов – Представител на Националната общност на българите в Хърватия.Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков 54. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2778/23.05.2018 г. отг-н Борис Цветков - общински съветник, относно действия на Столична община по контрол и премахване на функционирането на нерегламентирани разтоварища и сметища на земни маси и строителни отпадъци в землищата на кварталите „Бояна“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Дървеница“ и „Горубляне“ в нарушение на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. 55. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2967/31.05.2018 г. отг-н Альоша Даков - общински съветник, относно опасност за здравето на гражданите, живеещи на ул. „Русаля", район „Изгрев", Столична община, причинена от преместваем обект „Камера за боядисване на автомобили", находящ се в УПИ I - за спортен комплекс „Диана", кв. 2, м. НПЯ „Дианабад", гр. София. 56. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2968/31.05.2018 г. отг-н Альоша Даков - общински съветник, относно спешна нужда от ремонт на ул. „Самоковско шосе" на територията на район „Панчарево" и изграждане на канализация в с. Панчарево и с. Кокаляне, Столична община. 57. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3080/07.06.2018 г. от г-н Венцислав Мицов - общински съветник, относно Временната художествена инсталация „Бронзовата къща" на площад „Княз Александър I" в София. 58. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3132/11.06.2018 г. от г-н Светослав Витков и г-н Венцислав Мицов - общински съветници, относно ограничаване на местата за паркиране и разположените кашпи при площад „Народно събрание“.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (39%, 84 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (12%, 27 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (22%, 47 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (11%, 25 Гласове)
 • Нямам дете/деца (16%, 35 Гласове)
Общо гласували: 218 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

На 18 септември последно за заявления за смяна на печките в София...

Изтича срокът за подаване на заявления за подмяна на отоплителните уреди на столичани. Последният ден, в който могат да ...

Прочети още keyboard_arrow_right