Какво ще гласува на 57-то си заседание Столичен общински съвет?

Дневен ред на 57-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 12 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7607/1/05.07.2018 г. относно частична промяна на структурата на районна администрация „Младост“ при Столична община Докл. Йорданка Фандъкова 2. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-4101/14/20.02.2018 г. относно приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ отм.), чрез промяна на имотно обезщетение в парично по реда на §9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ. Докл. Йорданка Фандъкова 3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4101/07.06.2018 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“. Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4816/04.07.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Докл. Албена Атанасова 5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4760/1/04.07.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, в размер на 2 992 499,76, обезпечаваща авансово плащане па Договор № РД-02-37-48/10.05.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект BG16RFOP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк – представителна част гр. София“ по ОПРР. Докл. Йоана Христова 6. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4874/05.07.2018 г. относно отпускане на финансова помощ на дългогодишен служител от Столична община. Докл. Дончо Барбалов 7. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-87/5/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 8. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-52/2/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 9. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-73/19/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 10. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-17/8/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 11. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-10/7/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 12. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-92/9/04.07.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4346/2/03.07.2018 г. относно избор на вариант за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част от големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“). Докл. Евгени Крусев, арх. Здравко Здравков 14. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14632/20/22.06.2018 г. относно утвърждаване списък на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдадени под наем (2018). Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4788/03.07.2018 г. относно предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, промяна на Списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на ОП „Гробищни паркове“ и промяна в числения състав на предприятието. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4446/20.06.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-419,420,459,460,270 „за ЖС“, кв. 35б, м. ж.к. „Люлин - 8 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 8 мр”, в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. “Царица Йоана”, ул. “ген. Асен Николов” и ул. „Крим”, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков 17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4447/20.06.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22304.7911.19 и парцеларен план /ПП/ за кабелно трасе за електрозахранване до имот с идентификатор 22304.7911.19, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 22304.7902.26, 22304.7918.33 и 22304.7905.37, с. Долни Богров, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание. Докл. арх. Здравко Здравков 18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4476/21.06.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация /ПР/ за кв. 266, УПИ III-963 „за офиси”, м. „Надежда 1б”, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и план за застрояване на м. „Надежда 1а и 1б“. Докл. арх. Здравко Здравков 19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1709/9/05.07.2018 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София“ ЕАД. Докл. Николай Стойнев 20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7052/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонти на Здравния център в кв. Кремиковци и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1926“, кв. Враждебна, р. „Кремиковци“ СО. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов 21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-969/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за въвеждане на мерки по енергийна ефективност в 52 ОУ „Цанко Церковски“, район „Витоша“. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов 22. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7194/1/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и реновиране на спортни площадки, намиращи се на територията на с. Кривина и с. Железница, район „Панчарево“ СО. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов 23. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11632/49/02.07.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на строително-ремонтни работи в общински обекти – училища и детски градини през 2018 г. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов 24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3812/4/05.07.2018 г. относно допълнение на Решение № 346 по Протокол № 54/31.05.2018 г. на СОС. Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Симеон Славчев, Светослав Витков, Карлос Контрера 25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4887/05.07.2018 г. относно приемане на пилотна програма „Предприемчиви учители“. Докл. Малина Едрева, Михаела Иванова, Йоанна Драгнева 26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4879/05.07.2018 г. относно отмяна на Решение № 405 на Столичен общински съвет от 09.06.2016 г. за провеждане на търг за продажба по годишната програма по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, приета с Решение № 49 по Протокол № 76/12.02.2015 г. на СОС. Докл. Силвия Христова, Йордан Господинов 27. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-8034/3/03.07.2018 г. относно даване на съгласие на „Столичен електротранспорт“ ЕАД да извърши продажба на ДМА чрез търг с тайно наддаване. Докл. Зафир Зарков 28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4708/1/21.06.2018 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, свързана с доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на УПИ VII-87 ат кв. № 92 в м. „Бенковски“, находящ се в гр. София, Район „Сердика“, ул. „Родолюбие“ №2. Докл. Тодор Кръстев 29. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11520/7/05.07.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-912, кв. 20, м. „Суха река-Запад“, изключен от действащия план за регулация на м. „Суха река-Запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС. Докл. Ева Митова 30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7608/1/05.07.2018 г. относно придобиване на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3385, попадащ в улична регулация от о.т.62-о.т.251, в обхвата на ул. „Проф. Жечо Атанасов“, ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3384, попадащи в улична регулация от о.т. 270-о.т.62, в обхвата на ул. „Иван Радоев“ и ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3251, попадащ в улична регулация от о.т. 250-о.т. 270, в обхвата на ул. „Никола Недев“, кв. 61, собственост на частно лице, по действащия план на местност „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“. Докл. Любомир Дреков 31. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2925/10/03.07.2018 г. относно изменение на т. II от Решение 281 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на СОС, с пазарна стойност на имота за изкупуване от Столична община, съгласно оценката, определена от лицензиран оценител. Докл. Николай Терзиев 32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3554/1/05.07.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ИПРЗ за УПИ II, кв. 54, м. „Разсадника-Бежанци“ чрез прехвърляне на право на собственост върху реална част от общински поземлен имот 68134.1106.380, представляващ част от УПИ II, кв. 54, м. „Разсадника-Бежанци“, на основание § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Докл. Иван Чакъров 33. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-3208/13/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията. Докл. Димитър Дилчев 34. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6629/1/21.06.2018 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1723, находящ се в гр. София, район „Витоша“. Докл. Теодор Петков 35. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-5344/13/05.07.2018 г. относно продажба на застроен имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда с право на строеж. Докл. Теодор Петков 36. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7173/1/05.07.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация в кв. 5 и 6, м. „Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“. Докл. Теодор Петков 37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4043/1/05.07.2018 г. относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имоти, находящи се в район „Витоша“ между Столична Община и Милка и Петър Димитрови. Докл. Теодор Петков 38. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-3265/3/05.07.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Докл. Теодор Петков 39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-4848/5/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията. Докл. Теодор Петков 40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5147/1/21.06.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, в съответствие с Решение № 396 по Протокол № 64/26.06.2014 г. на Столичен общински съвет, за създаване на УПИ II-102, кв. 123, м.“бул. Сливница-Люлин 10 м.р.“. Докл. Милко Младенов 41. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5581/2/21.06.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ I-ЖС, кв.47, м. „кв. Филиповци“, одобрен със Заповед № РД-50-09-164/16.04.1984 г. на Главния архитект на София, ЧИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-50-09-358/02.07.1999 г. на Главния архитект на София, находящ се в гр. София, район „Люлин“. Докл. Милко Младенов 42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5985/2/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет / години. Докл. Младен Младенов 43. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6086/4/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет / години. Докл. Младен Младенов 44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5952/3/05.07.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сграда на училище – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница“, със срок 5 /пет/ години. Докл. Младен Младенов 45. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6505/1/21.06.2018 г. относно включване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Нови Искър“ в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 г., и откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажбата му. Докл. Даниела Райчева 46. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5800/1/05.07.2018 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ VI-177, кв. 47, с. Световрачене, район „Нови Искър“. Докл. Даниела Райчева 47. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6299/1/05.07.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ XV-84, УПИ XVI-86 и УПИ XVII-85, кв. 93, м. с. Чепинци и улица между О.Т.14-О.Т.50. Докл. Даниела Райчева 48. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7280/1/05.07.2018 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ XII-138, кв. 13, по плана на с. Кубратово, район „Нови Искър“. Докл. Даниела Райчева 49. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-5242/5/21.06.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. Докл. Ивайло Панев 50. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5734/3/05.07.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частни поземлени имоти, попадащи по действащия подробен устройствен план в улична мрежа – част от обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА – I ЕТАП“ в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“. Докл. Ивайло Панев 51. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5143/1/21.06.2018 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип КТП с площ от 9 кв.м и прилежащите кабелни линии със сервитутна площ от 10.50 кв.м върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 14831.6509.3106, м. „Терасите“, в землището на с. Герман. Докл. Димитър Сичанов 52. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2627/3/21.06.2018 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологичен кабинети в сгради – публична общинска собственост, предназначени за здравни служби в с. Казичене, с. Герман, с. Пасарел и с. Бистрица, район „Панчарево“, със срок 5 (пет) години. Докл. Димитър Сичанов 53. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6667/1/21.06.2018 г. относно предложение за продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построена върху него сграда с отстъпено право на строеж, находящ се в район „Панчарево“, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 04234.6916.436 с площ 799 кв.м, по действащия регулационен план УПИ V-436, кв. 4, в.з „Косанин дол“, с Бистрица. Докл. Димитър Сичанов 54. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10504/7/05.07.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Докл. Димитър Сичанов 55. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6697/1/05.07.2018 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII-46, кв. 1, одобрен с Решение № 82 по Протокол № 24/30.03.2001 на СОС, находящ се в с. Казичене, район „Панчарево“. Докл. Димитър Сичанов 56. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11541/3/05.07.2018 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията. Докл. Димитър Сичанов 57. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3076/06.06.2018 г. от г-н Борис Цветков - общински съветник, относно отчуждаването на частни терени в парка около езерото в жк „Дружба“ и в парка между блокове 105, 120, 99, 125 и 108 СУ „Никола Беловеждов" в жк „Дружба 1“, и необходимостта от възстановяване и поддържане на парка до 108 СУ - осветление, пейки, детски и спортни площадки, алеи, озеленяване. Отговор по т. 57 58. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3196/14.06.2018 г. от г-жа Виолета Тодорова – общински съветник, относно прекъснато водоснабдяване на столичния храм „Св.Петка Самарджийска“. Отговор по т. 58 59. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3297/20.06.2018 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно събрани от Столична община приходи от наложени глоби и санкции по общински наредби. Отговор по т. 59 60. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3306/21.06.2018 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно движение на превозни средства с животинска тяга по улиците на столицата в нарушение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Закона за движение по пътищата. Отговор по т. 60 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ към проекта за дневен ред на 57-то заседание на Столичния общински съвет 1. Доклад вх. № СОА16-ПП00-152/122/06.07.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г., за проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на училища и детски градини на територията на Столична община“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Докл. Ирина Савина 2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-4888/05.07.2018 г. относно даване на съгласие Асоциация за развитие на София да сключи споразумение за сътрудничество за изграждане на пилотен проект на система за споделено ползване на електро велосипеди за достъп до Природен парк Витоша. Докл. Николай Стойнев, Анатоли Илиев 3. Доклад вх. № СОА18-ВК66-5040/10.07.2018 г. относно избор на одитни комитети на „Метрополитен“ ЕАД и на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД. Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев 4. Доклад вх. № СОА18-ВК66-4889/05.07.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства. Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова 5. Доклад вх .№ СОА18-ВК66-4995/09.07.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал от общинските училища и детски градини на територията на Столична община. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов 6. Доклад вх. № СОА18-ВК66-5039/10.07.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза. Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов 7. Доклад вх. № СОА18-МЦ29-279/2/10.07.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой имунологичен анализатор. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов 8. Доклад вх. № СОА18-МЦ-29-298/2/10.07.2018 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов 9. Доклад вх. № СОА17-ГР94-3542/18/10.07.2018 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов 10. Доклад вх. № СОА18-ВК08-6980/06.06.2018 г. относно процедура за намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл. 221, т. и т. 2 от Търговския закон. Докл. Любомир Дреков 11. Доклад вх. № СОА18-УЗ21-961/2/09.07.2018 г. относно присъждане на Значка на София на г-н Петър Недевски. Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков 12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4884/1/06.07.2018 г. относно присъждане „Почетен знак на Столична община“ на Камерен вокален ансамбъл „Св. Йоан Кукузел - Ангелогласния“. Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков 13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4885/1/06.07.2018 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Държавен музикален театър по повод 100 години професионален български оперетен театър и 70 години Държавен музикален театър. Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (34%, 55 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (14%, 22 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (23%, 37 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (15%, 25 Гласове)
 • Нямам дете/деца (14%, 23 Гласове)
Общо гласували: 162 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

МОН дава 2 терена за детски градини в район Студентски...

Министерство на образованието дава на Столична община два държавни терена за изграждане на детски градини и училище в ра...

Прочети още keyboard_arrow_right