Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
  • Да, веднага. (38%, 89 Гласове)
  • Да, но когато видя как се спазват мерките. (13%, 30 Гласове)
  • Не, още има Covid-19 (21%, 48 Гласове)
  • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (12%, 27 Гласове)
  • Нямам дете/деца (17%, 39 Гласове)
Общо гласували: 233 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 902

Столична община награди ученици за спортни постижения (СНИМКИ)

За шеста поредна година в Деня на Българския спорт-17 май, Столична община, в лицето на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм", отличи ученици от столицата ,завоювали призови класирания в областта на спорта. С еднократна финансова стипендия бяха наградени 131 деца от 1-12 клас. Гости на събитието бяха госпожа Ваня Кастрева -наалник на РУО - София-Град, господин Николай Николов -общински съветник, доц.д-р Тодор Чобанов- заместник-кмет на СО и олимпийската ни шампионка по лека атлетика- Тереза Маринова! Мили деца, надяваме се този малък жест към Вас, да Ви покаже колко големи и значими са Вашите успехи! Честит празник на всички спортисти и хора, работещи в сферата на спорта! С Снимки: Дирекция Култура

comment 0
visibility 676

Изложба „В зората на европейската цивилизация: Слатина – София на 8 000 години“

Пo повoд 33 гoдини oт началoто на археoлогическите прoучвания на раннoнеолитното селище Слатина в София на 17 май (четвъртък) oт 18:00 часа в Региoналния истoрически музей – Сoфия (пл. "Бански" № 1) се oткрива излoжбата „В зoрата на еврoпейската цивилизация: Слатина – Сoфия на 8 000 гoдини“. Раннoнеолитното селище Слатина влезе в учебниците пo праистория в мнoго страни, резултати и нахoдки от тези прoучвания се цитират честo в българската и чуждата научна книжнина. След сравнително дългo прекъсване разкoпките бяха пoдновени през 2013 г. пo предлoжение и с финансoвата пoдкрепа на Стoлична oбщина. Археолoгическите нахoдки от Слатина се съхраняват в Региoналния исторически музей – Сoфия. В излoжбата са пoказани впечатляващи находки, някои от кoито за първи път – нефритена свастика, женска “маска“, запазената част на най-голямата мрамoрна статуетка на бoгинята Майка, разнoобразни инструменти, кoстени и керамични фигури, вкл. на кoзирог, глиган и други екзoтични живoтни и най-древният каменен палешник (режещата част) на ралoто в Еврoпа.

comment 0
visibility 1569

Столичен общински съвет ще заседава днес

Прилагаме всички точки, които ще бъдат гладувани днес от общинските съветници. Дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа 1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ10-92/10.05.2018 г. относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - отпадък“. Докл. Йорданка Фандъкова 2. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-315/3/02.05.2018 г. относно изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, послeдно изменение с Решение № 182 от 08.04.2018 г. на СОС. Докл. Албена Атанасова 3. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-3404/2/09.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Докл. Албена Атанасова 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. и допълнение към него с вх. № СОА18-ВК66-1126/10/10.05.2018 г. относно стартиране на Столична Програма „Социални иновации“ и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018-2019 г. Докл. Албена Атанасова 5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8740/2/02.05.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.) на ЕС. Докл. Йоана Христова 6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2955/23.04.2018 г. относно в изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. – процедура по отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска собственост. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2973/24.04.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2018 година. Докл. Дончо Барбалов 8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2909/20.04.2018 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ II-259,259а, поземлени имоти (пи) с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58 за създаване на нов УПИ II-57,58 „за офиси, жил. строителство, магазини и гаражи”, кв. 8 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – закриване на улица от о.т.52а до о.т.52б и създаване на нова задънена улица от о.т.38 до о.т.42 м. „ж.к. „Люлин-център”, район „Люлин”. Докл. арх. Здравко Здравков 9. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5095/20.04.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) – изменение на алея явяваща се граница между кв. 12 и кв. 13 и план за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатори 68134.2819.1644, 68134.2819.1663 и 68134.2819.1667 по кккр на район „Връбница” с цел създаване на УПИ I-1644,1663,1667 “за общ. обсл. дейности и автосервиз”, кв. 13 (нов), м. „Северен парк – гробищен парк бакърена фабрика”, район „Връбница” СО. Докл. арх. Здравко Здравков 10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5126/20.04.2018 г. относно прекратяване на производството по административна преписка № ГР-92-00-244/2010г., относно изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ по чл.16 от ЗУТ и план – схеми по чл.108 от ЗУТ за м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци”. Докл. арх. Здравко Здравков 11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2950/23.04.2018 г. относно разрешение изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, район Панчарево за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана хайтс”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание. Докл. арх. Здравко Здравков 12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3137/30.04.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІІ „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени”, кв. 21, м. „с. Кокаляне” – съществуващ и разширение; изменение на план за улична регулация между о.т. 106д-о.т. 106е до о.т. 106ж и от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на квартали 21, с. Кокаляне и кв. 21а, в.з. „Михово блато”; ИПР за УПИ ІV-2637 „за офис и ателиета”, кв. 21а, м.в.з. „Михово блато”; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район "Панчарево”. Докл. арх. Здравко Здравков 13. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3344/10.05.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк-IV част", район „Лозенец“, одобрен с Решение №45 по Протокол №24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и Решение №147 по Протокол №40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за поправка на явна фактическа грешка. Докл. арх. Здравко Здравков 14. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5658/3/10.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация-София“ ЕАД в редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите. Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов 15. Доклад вх.№СОА18-ТД26-5735/2/10.05.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване проектиране и текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находяща се в гр. София, североизточна част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“, „Южен парк I част - НДК“. Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов 16. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-3/2/23.04.2018 г. относно даване на разрешение на „II САГБАЛ – Шейново“ ЕАД за провеждане на преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков овърдрафт кредит. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов 17. Доклад вх.№ СОА17-НЦ29-189/8/30.04.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център XV – София“ ЕООД чрез непарична вноска. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов 18. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-84/3/23.04.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично – консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години. Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов 19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2996/24.04.2018 г. относно Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов 20. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3341/10.05.2018 г.относно договаряне между лечебните заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности. Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов 21. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/11/10.05.2018 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център XXX София“ ЕООД и избор на нов управител. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов 22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14201/5/10.04.2018 г. относно промяна характера на собственост на част от сграда с идентификатор 68134.1106.327.4, находящ се в СО – район „Красна поляна“, бул. „Александър Стамболийски“ № 186. Докл. Иван Чакъров 23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1567/3/09.05.2018 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1-ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци - Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община. Докл. Димитър Димов 24. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3338/10.05.2018 г. относно именуване на улица в район „Триадица“ на името на д-р Харалан Попов. Докл. д-р Антон Койчев, Николай Терзиев 25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3515/19.03.2018 г. относно именуване на улица в м. в. з. „Малинова долина – Бункера – I етап“ с името „Донка Ушлинова“. Докл. Теодор Петков 26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4122/30.03.2018 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Шейново“. Докл. Рангел Марков 27. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“. Отговор по т. 27 28. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“. Отговор по т. 28 29. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7546/08.12.2017 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно статут, стопанисване и процедура за отдаване на подмостови пространства в София. Отговор по т. 29 30. Питане вх.№СОА17-ГР94-6661/26.10.2017 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков - общински съветници, относно изменение на План за застрояване за м. „Лозенец“ 1 част, кв. 275 и допускане изграждането на над 30-метрова висока сграда с параметри значително над заложените в действащия ПЗ, в непосредствена близост да строящия се небостъргач на ул. „Зл. Рог“ и бул. „Джеймс Баучер“. Отговор по т. 30 31. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“. Отговор по т. 31 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ към проекта за дневен ред на 53-то заседание на Столичния общински съвет 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. относно приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН. Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов 2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3376/11.05.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет, изменено и допълнено с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3390/11.05.2018 г. относно изпълнение т.3 от Решение № 90/22.02.2018 г. на СОС – допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2018 г. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3401/11.05.2018 г. относно създаване на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело“. Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов 5. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3504/15.05.2018 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектно предложение „Мигриращо тяло“ и сключване на договор между Столична община и „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД. Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова 6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3386/11.05.2018 г. относно отмяна на Решение № 474 от 20.07.2017 г. за даване на съгласие на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Докл. Светослав Витков, Симеон Славчев, Иван Велков 7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3476/14.05.2018 г. относно изменение на въведените експериментална промени за основни автобусни линии № 20 и № 21/22 на обществения транспорт на територията на Столична община. Докл. Евгени Крусев, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков 8. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-145/2/15.05.2018 г. относно договор за сътрудничество между „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Докл. Група общински съветници, Дончо Барбалов 9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5483/3/14.05.2018 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 01.06.2018 г. Общо събрание на акционерите. Докл. Йордан Господинов 10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства. Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова 11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-4723/2/12.05.2018 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане с издател СО – район „Нови Искър“, обезпечаваща авансово плащане по договор БФП № BG05FMOP001-3.002-0025-С01 по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България. Докл. Даниела Райчева

Реклама
comment 0
visibility 1240

Нова апаратура във втора АГ болница "Шейново"

Съвременна апаратура за образна диагностика и мамографски изследвания на обща стойност 192 000 лв. беше монтирана във Втора АГ болница "Шейново". Средствата са осигурени от Столична община. С новия мамограф и ултразвук ще се подобри ранната диагностика при онкологични заболявания на млечната жлеза, обясни пред столичния кмет Йорданка Фандъкова директорът на общинската болница д-р Румен Велев. Лечебното заведение участва в скрининговата програма на СО за изследване на рак на млечната жлеза, която се провежда от няколко години насам в София. Само през 2016 и 2017 г. по тази програма в "Шейново" са прегледани 700 жени, от които при 50 пациентки са открити доброкачествени тумори, а при 11 - карциноми. С решение на Столичния общински съвет през тази година за ремонти и оборудване на общински здравни заведения са предвидени над 5 млн. лв. От тези средства 855 000 лв. са за цялостно саниране на сградата на болница "Шейново", ремонт на покрива и отоплителната инсталация. От 2015 до 2017 г. само в това лечебно заведение Столична община е инвестирала около 1 млн. лв. за ремонт и оборудване на родилните зали, закупуване на неонатални респиратори и апарати за патохистологична лаборатория. От началото на тази година в "Шейново" са родени 870 бебета. Снимки: Дончо Барбалов

comment 0
visibility 549

Столицата ще тегли кредит от 67 млн. евро за електроцентрала на опадъци

Вчера екокомисията в Софийския общински съвет одобри предложението за теглене на крупен заем за строеж на инсталация, която ще произвежда топлоенергия и ток, а за гориво ще се използват отпадъци. Кредитът е в размер на 67 млн. евро и ще покрие само частично стойността на целия проект. Цялата сума, необходима за изграждането, е 157 млн. евро, коментира Нова ТВ. Една част от общинските съветници се обявиха против проекта, но последната дума има Столичния общински съвет. Според Симеон Славчев,  противник на проекта, съществуват много по-модерни и еколочини технологии, които могат да се използват с такава цел. Привържениците на проекта пък твърдят, че това е технология, която е доказала ефективността си и не е експериментална. Използвайки нея, Столична община спазва европейските изисквания.

comment 0
visibility 636

Проведе се фестивал "Забавен Баскетбол" на Столична община (СНИМКИ)

На 13 май /неделя/се проведе Фестивал "Забавен Баскетбол", част от Програма БАСКЕТБОЛ на Столична община. В инициативата взеха участие 12 отбора от 10 столични училища, на възраст 1/2 клас. Важно е да отбележим, че спортните срещи бяха ръководени и съдийствани от 4-ма младежи преминали обучение към "Спортна съдийската академия". Последната е една от новите инициативи на дирекция ПИСТ, насочена към обогатяване знанията на спортуващите, промяна отношението към съдийската фигура и поведение по време на спорни мероприятия. Снимки: Дирекция Култура

comment 0
visibility 593

Целият ресурс на полицията ще охранява столицата на 16 и 17 май

Всички сили на „Столична дирекция“, дирекция „Жандармерия“ и „Главна дирекция“ са мобилизирани за охраната на събитията в София на 16 и 17 май.   Събитията са свързани с Европредседателството на столицата. В двата дена ще се проведат срещи на много високо ниво и това налага такива драконовски мерки за сигурността, пише Актуално.   Наред с това ще се проведе и протестът на превозвачите, които ще присъстват в столицата със 100 ТИР-а и още толкова автобуса.   От СДВР умоляват столичани да избягват използването на личните си автомобили днес и утре, за да избегнат задръстванията и затрудненията, свързани с придвижването в града.   Нашата медия вече публикува подробно ограниченията в София за двата дена.

comment 0
visibility 715

Столична община прозовава софиянци утре да използват само градския транспорт

Тъй като от утре започват редица събития, свързани с Европредседателството ни, ще има значителна промяна в организацията на движението в столицата. За целта от Столична община призовават софиянци да не се качват на собствените си автомобили, а да използват градския транспорт. Така ще избегнат задръстванията и затрудненията от всякакъв тип, свързани с дижението по софийските улици, пише Днес. На практика столицата ще е блокирана.  Както медията ни вече писа, има предварително обявени забрани за движение, които трябва стриктно да се спазват.

comment 0
visibility 1455

Столчина община няма да плати некачествените ремонти

В столичния квартал „Дружба“ дупките по улиците са налице след ремонта. От Столична община са категорични, че фирмата, която е правила ремонт, ще направи всичко наново и то за своя сметка. Даниел Евлогиев, директор на „Транспортна инфраструктура”, сподели, че няма как Столична община да плати за нещо, което е некачествено, пише sofia.utre.bg. Инспекторът  от  „Инвеститорски контрол” е информирал Евлогиев за неизправностите, които има след ремонта.

comment 0
visibility 722

И през тази година работата между Столична община и Нестле продължава

24 години "Нестле - България", компанията се е доказала като социално отговорна   "Нестле - България" Nestlé @Nestle.Bulgaria вече 24 години инвестира на българския пазар. Подкрепяйки много дарителски кампании и инициативи на Столична община, компания показа, че е социално отговорна. "Нестле - България" организира националната кампания "Живей активно", подкрепя различни спортни инициативи, построила е няколко спортни игрища и площадка за разходка на домашни любимци в Южния парк, подкрепя инициативата за младежка заетост. Между тях е известният форум "Кариери". Те имат и стажантски програми и участие в проекта "Домино" за дуално обучение. Той дава възможност на младите хора да придобият знания и професионален опит още в училище. И през тази година работата между Столична община и компанията продължава. Днес в Княжеската градина беше показан проектът на "Нестле - България" за изграждане на нова парк фитнес площадка в столицата. Там присъства посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Денис Кнобел и много гости. Редица форуми на Столична община, които са в рамките на "София - Европейска столица на спорта 2018" се подкрепят от компанията. Политиката на Столична община е за повече възможности за спортуване на столичани. От 2013 г. насам тя изгражда парк фитнес съоръжения и тенис маси. 47 фитнес съоръжения на открито и 39 тенис маси има сега в 23 района на София. Инвестирани са 900 000 лв. За 2018 г. е предвидено в 7 столични района да бъдат изградени 5 нови фитнес площадки и поставени 9 тенис маси, чиято стойност е 165 000 лв.

comment 0
visibility 1022

Промени в организацията на движението в София за периода 15-17 май

Във връзка със събития, свързани с българското председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г, които ще се проведат на 16.05.2018 г. и 17.05.2018 г се въвежда следната организация на движението в столицата. Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:   - От 08.00 часа на 15.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г. по:   - бул. „Джеймс Баучер” между бул. „Черни връх” и ул. „Червена стена”;   - ул. „Червена стена” между бул. „Джеймс Баучер” и ул. „Петър Станчев”;   - ул. „Петър Станчев” между бул. „Джеймс Баучер” и ул. „Червена стена”.   - От 08.00 часа на 16.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г. по:   - ул. „Аксаков” между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Васил Левски”;   - паркинга на пл. „Народно събрание”;   - От 08.00 часа на 16.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г. по ул. „Ген. Й. Гурко” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Кн. Александър І”.   - От 08.00 часа на 16.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г. на паркинга пред хотел „София Балкан“.   - От 08.00 часа на 16.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г.:   - на паркинга пред хотел „Хилтън”;   - по ул. „Астана” между бул. „България” и Национален музей „Земята и хората“.   - От 08.00 до 20.00 часа на 16.05.2018 г.:   - на пл. „Гина Кунчева”;   - по ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Дунав”;   - по ул. „Дунав” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”;   - на паркинга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „Дунав” и ул. „Оборище”, североизточната част;   - на паркинга на бул. „Васил Левски” между пл. „Васил Левски” и ул. „Оборище”;   - на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „11-ти август” и ул. „Оборище”, с изключение на автомобилите на служителите на Столична община.   - От 08.00 до 20.00 часа на 16.05.2018 г. на паркинга пред Резиденция Бояна (успоредно на Околовръстен път между пътен възел ул. „Даскал Стоян Попандреев”, Околовръстен път и ул. „Габровица”).   - От 12.00 до 20.00 часа на 16.05.2018 г. на ул. „Московска” между ул. „Георги Бенковски” и бариерата на Британското посолство.   - От 08.00 до 22.00 часа на 16.05.2018 г. по:   - ул. „Шипка” между ул. „Кракра” и ул. „Сан Стефано”;   - ул. „Кракра” между ул. „Шипка” и локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител”.   - От 08.00 до 23.00 часа на 16.05.2018 г. по:   - ул. „Ген. Йордан Венедиков”;   - локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе” между ул. „Ген. Йордан Венедиков” и бул. „Цариградско шосе”;   - пътния участък между бул. „Асен Йорданов”и северозападния автомобилен подход за „Техн Парк София”.   - От 08.00 до 22.00 часа на 16.05.2018 г. по ул. „Братя Миладинови” между бул. „Александър Стамболийски” и ул. „Позитано”.   От 00.00 часа до приключване на мероприятието на 17.05.2018 г. на бул. „Витоша” между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Пенчо Славейков”.   От 08.00 часа на 16.05.2018 г. до 20.00 часа на 17.05.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Астана” между бул. „България” и Национален музей „Земята и хората“.   От 08.00 часа до приключване на мероприятието на 17.05.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Витоша“ между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Пенчо Славейков”, с изключение на превозните средства на масов градски транспорт, информират от Столична община. Временно ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в горепосочените участъци, по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

comment 0
visibility 696

Крусев и други ръководни фактори към СО, днес ще съобщят за организация на движението за у...

За 16 и 17 май, временна организацията на движението в София във връзка със събития свързани с европредседателството   Днес от 10:00 часа Евгени Крусев - зам.-кмет на столицата, заедно с Тенчо Тенчев началник отдел „Пътна полиция", Борислав Муеров - началник „Охранителна полиция" при СДВР и шефът на дирекция „Сигурност" на СО - Кристина Лазарова ще обявят къде в София, ще има организация на движението във връзка с провеждането на официални събития от програмата на председателството на ЕК на ЕС от страна на България. Мероприятията са насрочени за утре - 16 май и за 17 май. Информацията е на Столична Община.

comment 0
visibility 774

Дончо Барбалов: 40% от БВП на страната се генерира в София

40% от БВП за цялата страна се генерира в столицата. Това изказване направи зам.-кметът по финанси в Столична община Дончо Барбалов. Каза го по време на регионалния семинар с тема „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София“, в Дома на Европа. Барбалов добави още, че столицата може да служи за добър пример за всички бъдещи страни-членки, защото администрацията има опит по отношение на реализирането на различни Европейски проекти. Заместник-кметът подчерта, че София освен не само е географски център на Балканите, но и страната ни има доста добри отношения с всичките съседни държави. По думи на Антоний Гълъбов е редно да настояваме за повече средства по отношение на трансграничното сътрудничество и на регионалното развитие, защото столицата в следващите десетилетия ще продължи да бъде най-голям град в региона. Гълъбов прибави още, че всичко е свързано с приоритетите на българското председателство и с началото на дебатите на новата многогодишната финансова рамка на ЕС. На втори май Европейската комисия публикува своите предложения. Той обясни, че към края на председателството ние ще стартираме този дебат и целта още е сега да се въведе темата като възможна перспектива, в която страните от Западните Балкани ще станат по-близки. Към края на конференцията пък ще бъде изготвена декларация, целяща насърчаване на трансграничното сътрудничество със страните от Западните Балкани. Тя ще бъде връчена на участниците в среща на върха, която е планирана за 17-и май в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

comment 0
visibility 516

Столична община е раздала около 4 тона компост през уикенда

От Столична община споделят, че през почивните дни по време на изнесената кампания, са раздадени 3 800 тона компост. Припомняме, че през почивните дни бе организиран изнесен мобилен пункт, разположен на паркинга на Национален стадион „Васил Левси“, където столичани можеха да си вземат безплатно компост с високо качество, само срещу бележка за платена такса смет, коментира Фокус. Компостът е произведен в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ София. От столична община информират, че камапнията ще продължи и всеки, който не е успял да си вземе компост през уикенда, може да направи това и през седмицата директно от Инсталацията.

comment 0
visibility 537

След първото класиране в столичните забавачки 5000 места в яслите не достигат

В петък, 11 май, премина първото класиране за 13 000 свободни места за забавачките в столицата. Резултатите показват, че 5000 деца няма да намерят място в яслите. За да се преодолее този недостиг, от Столична община ще строят тази година предимно яслени заведения, пише topnovini.bg . Зам.-кметът по образованието доц. Тодор Чобанов сподели, че от 2006 г. до днес местата в детските градини в столицата са се увеличили с 15 000, но населението на София непрекъснато расте. Второто класиране за забавачките ще е ясно на 26 май.

Столична община

Столичани са изключително активно ангажирани с благоустрояването на София, работата на общинската управа, стопанисването на различни ценни архитектурни, исторически, културни обекти и др. Тази тяхна активна гражданска позиция превръща новините, пряко свързани със Столична община, особено четени и коментирани.

Територия на Столична община

Територия на Столична община

Факт е, че в област София се намира единствената община – Столична община. Столична община се разпростира на площ от 1348.902 кв. км. Ако трябва да направим сравнение с останалите общини в страната, Столична община е на втори място по големина. Най-голямата община е Сливенската. Гранични на Столична община са следните общини: В северозападната част са общините Божурище, Костинброд и Софийска област; В северната част са община Своге и Софийска област; В източната част се намират община Елин Пелин и Софийска област; В югоизточната част са разположени община Ихтиман и Софийска област; В южната част са община Самоков и Софийска област; в западната част се намират община Перник и област Перник.

История на Софийска община

История на Софийска община

Според историческите сведения, общината става законен орган на местното самоуправление по примера на семейната и племенна общност. Като самостоятелна административна единица общината се формира през Първата българска държава. Управлява я княз или кмет. През феодализма общините са подчинени представителите на централната власт. По време на турското владичество общините съществуват, но не са самостоятелни единици. Основните функции на общината са религиозни и просветни. След Освобождението се възвръща дейността на старите общини, формират се и нови такива. След 1944 г. общинското управление се състои от кмет, помощник - кмет, наместници и представители на ОФ. В Столична община те са 9, за градове с повече от 30 000 души население са 7, за всички други са 5, а за селата 2.

Управление на Столична община

Управление на Столична община

Днес Столична община се управлява от Столичен общински съвет, за по-кратко наричан СОС. Членовете на общинския съвет са изборни длъжности. Те се избират от жителите на общината при провеждане на местни избори. Столичният общински съвет определя какъв ще е бюджета на общината всяка година, както и с какви пари ще разполагат отделните столични райони.

Столична община има кмет. Кметските му правомощия са не само в София, но във всичките 38 селища в границите на общината. Това е изборна длъжност, за която решават живеещите в Столична община на местните избори.

Столична община се състои от 24 района. Всеки район се оглавява от районен кмет. Той управлява само своя район. Може да разпределя бюджета за района. Районните кметове се избират от Столичния общински съвет.

Община София и област София-град се припокриват. Кметът и Столичният общински съвет са с 4 – годишен мандат. Общината има собственост и бюджет. За да функционира ефективно администрацията на Столична община, СОС избира различни постоянни и временни комисии, които в момента са 13. Изпълнителната дейност в общината се ръководи от кмета. Кметът носи отговорност за изпълнението на общинския бюджет, за спазване на обществения ред, за изпълнението на поставените програми. Зам.-кметовете в Столична община отговаря за различните отраслови направления. Зам.-кметовете се избират от Столичен общински съвет, но се предлагат от кмета на общината.

Районните кметове се грижат за решаването на всички въпроси, касаещи потребностите на жителите на съответния район, за благоустрояването на техния район, поддържане на хигиената му, както и за компетентното административно обслужване на жителите на съответния район.

Транспорт в Столична община

Транспорт в Столична община

Изключително натоварена е транспортната система в Столична община. Тя е добре развита и е ключова част от транспортната система на страната. В Столична община функционират всички видове транспорт без водния. През Столична община минават части от 6 железопътни линии от ЖП мрежата на страната. Столична община разполага с 8 гари, вагонни и локомотивни депа.

Автомобилният транспорт е изключително натоварен. Основният стремеж на Столична община е намаляването на интензивният транзитен трафик през столицата.

Най-голямото летище в България е Летище София. В момента то се отдава на концесия. Предстои разширение и реконструкция на терминалите, както и изграждане нов терминал. Ремонт на пистата е правен неколкократно

Общественият транспорт на Столична община се модернизира непрекъснато. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от превозните средства на градския транспорт. Автобусите се подменят с нови електробуси. Тролеите и трамваите също се подменят с нови, ефективни модели.

Софийското метро се разраства планово. До голяма степен то улеснява придвижването на столичани до различни точки от града.

Природа на Столична община

Природа на Столична община

Софийската котловина, известна още като Софийското поле, заема централната част на Столична община. Това е най-ниската и равна част на общината. На север от Софийското поле е разположена Софийска планина с най-високата си точка връх Готен.

Планина Мургаш се намира на североизток от Софийска котловина. Най-високата ѝ точка е връх Мургаш.

Планина Люлин пък е разположена югозападно от Столична котловина, с най-висока точка връх Дупевица. Планина Витоша е на югоизток, като най-високата ѝ точка е Черни връх. Това е и най-високото място в цялата Софийска община. На територията на Столична община се намират и части от Плана планина, чийто най-висок връх е Манастирище.

Води в Столична община

Води в Столична община

Река Искър се води основна водна артерия на Столична община. 665 км от реката преминават през територията на Столична община. По-значителни източници на Искър в пределите на Столична община са Перловската река, Лесновската река, река Блато, Витошка Бистрица, Железнишка река, река Планщица и река Шипочаница.

Райониране на Столична община

Райониране на Столична община

В пределите на Столична община се намират 38 селища, от които 34 села и 4 града – София, Банкя, Бухово и Нови Искър, разпределени в 24 административни района. Това са районите Люлин, Младост, Красно село, Подуяне, Студентски, Надежда, Слатина, Триадица, Искър, Витоша, Красна поляна, Овча купел, Лозенец, Връбница, Сердика, Възраждане, Илинден, Средец, Оборище, Изгрев, Нови Искър, Панчарево, Кремиковци, Банкя.

Видно е, че категорията сама по себе си обхваща широк диапазон от теми, които живо интересуват читателите и често комуникацията след публикуване на новина е доста оживена. Това е добър знак, че столичани не са безразлични към добрите и лошите практики в управлението и стопанисването на общината. Мнението им е важно и то би могло да накара администрацията да се насочи към проблеми, които не са били забелязани или решени в миналото. Медията ни отразява обективно всяка новина свързана с общината, а гражданите са свободни да споделят своето мнение, положително или отрицателно.

Територия на Столична община

История на Софийска община

Управление на Столична община

Транспорт в Столична община

Природа на Столична община

Води в Столична община

Райониране на Столична община

Прочетете още