Тема: НАГ

comment 0
visibility 1265
Старт: НАГ издава електронно разрешителни за строеж

Старт: НАГ издава електронно разрешителни за строеж

Обещаното от главния архитект на София вече е изпълнено. От вчера, 25 март т. г., Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община издава по електронен път разрешително за строеж. Също така електронно се подава и заявлението от граждани и бизнеса. Заявяването за документа се отнася за строежи 1, 2 и 3 категория, уточняват от НАГ. Новата електронна услуга се отнася за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект.  Заявяването на онлайн услугата става чрез квалифициран електронен подпис, предупреждават от НАГ. На сайта на има публикувано ръководство с подробности и указания за ползването на услугата.   Необходимите документи при подаване на заявлението са: - Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител) - Виза за проектиране (когато е необходимо) - Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект. В заявлението се посочва датата на одобрените проекти. Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти. Заявление за одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се подава на гише в деловодството на НАГ на районните администрации на СО: - Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ - Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС) - Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4. - Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - Специалните разрешителни, изискуеми по специални закони - Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - Други Таксата за заявената услуга може да се заплати по банков път по сметката на НАГ: ОБЩИНСКА БАНКА BG49 SOMB 9130 3126 2957 01 BIC: SOMB BGSF В сайта на НАГ има калкулатор, с който може да се изчисли дължимата такса, което ще е улеснение за онлайн плащане.  

comment 0
visibility 924
Софпроект представят онлайн заданието за концепция за възстановяването на Ц

Софпроект представят онлайн заданието за концепция за възстановяването на Централна баня

Столична община ще обяви конкурс за концепция за бъдещото развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня в София. Целта е да се съберат идеи, които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на тази част от сградата, съобщиха от "Софпроект". Първата стъпка е подготовката на задание, което се изработва от екипа на общинското предприятие „Софпроект-ОГП“. Предвид извънредните обстоятелства, представянето на заданието ще се проведе онлайн на 26 март, когато екипът ще отговаря на въпроси на живо, съобщиха от дружеството.  Както е известно до момента има предложение в емблематичната Централна баня да се настани Регионалният исторически музей на София. И в момента в залата с големия басейн се е превърнала в хранилище за музейни експонати. Причината е, че бил намалял дебитът на минерланата вода. До момента на няколко пъти от Столична община търсиха и разговаряха с инвеститори за запазването на предназначението на Централна баня, но всички кандидати се отказаха. „Софпроект“ ще представи заданието за концепция за северното и източно крило на Централната минерална баня в София на 26 март (четвъртък) от 17 часа през онлайн платформата Zoom (на адрес: zoom.us. Заданието е  изготвено от общинското предприятие отворената покана. Подготовката на заданието ена Столична община и цели да събере концепции, възложена на екипа на общинското предприятие от Направление „Архитектура и градоустройство“ които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня. “Работата по заданието е във финалната си фаза и ще представим първоначалния вариант на документа на 26 март“, казва Любо Георгиев, директор на “Софпроект” и ръководител на общинската инициатива „Визия за София“. “Предвид извънредните обстоятелства, няма да е възможно да проведем събитие за обсъждането му, но ще публикуваме проекто-заданието на интернет страницата на Софпроект. По време на представянето ще отговаряме и на въпроси на живо, а след това ще събираме предложения, коментари и препоръки на имейл open-call@sofproect.com до 9 април т. г. Получените предложения ще послужат за финализиране на заданието, след което в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана”, добавя още той. Подборът на идеи ще се проведе в два етапа. В първия кандидатите трябва да подадат документи, включващи резюме на концепцията, техническо и методологично предложение за начина на работа на колектива. Материалите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере три екипа за участие в следващата фаза на процеса. Във втория етап всеки от трите екипа ще разработи детайлно концепцията си и ще я представи публично. И трите екипа ще получат възнаграждение за своята работа. Задължително условие ще бъде идеите за развитието на тази част от сградата да бъдат съобразени със статута ѝ на недвижима културна ценност от национално значение. Предложенията ще трябва да включват оценка на възможностите за оползотворяване на водата от минералния извор до банята като ценен ресурс за града и неговите обитатели. Очаква се участниците да представят също така икономическа обосновка и финансов модел на концепциите си. Сградата на Централната минерална баня е построена в началото на XX век по проект на арх. Петко Момчилов. Тя е издигната на място, което през столетията винаги се е свързвало с минералната вода. Тук се намира каптажът на минералния извор, който е важен градообразуващ фактор в историята на София. Между днешната баня и джамията Баня Баши някога е бил разположен термалния комплекс на Сердика. През османския период на това място се е намирал градския хамам. Строителството на Централната баня е замислено като комплекс от две постройки – малка баня (на мястото на днешните чешми) и голяма – съществуващата сграда. Малката бива разрушена по време на бомбардировките през Втората световна война, а голямата продължава да функционира до 1988 г., когато е спряна от експлоатация. Възстановяването ѝ започва през 1996 г. и с различни източници на финансиране продължава близо 20 години. През 2015 г. част от сградата отново е отворена за посетители като Музей за историята на София.

comment 0
visibility 493
Дигитализация в Столична община

До 2 години електронинте услуги в Столична община ще са 170

Новият ресор в Столична община - "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", трябва да развива София като интелигентен и високотехнологичен град. Това  каза кметът на София Йорданка Фандъкова на национална конференция „Ефективно и сигурно е-Управление. Този ресор се въведе тази година след преструктуриране на Столична община. Целта е да се увеличи броят и качеството на електронните услуги, които предлат от Московска 33. Също така с дигитализацията да се намали административната тежест и да не се изискват документи, които се издават от Столична община. В София най-бързо развиващият се сектор е  технологичния и около 86% от IT специалистите в България са в столицата. А това създава условия за развитие на другите индустрии чрез дигитализация. Столичният кметх отбеляза, че приоритетните стъпки в дигитализацията са да отпадне изискването на 7 документа в общинската система за прием в детските градини, както и улеснение за бизнеса по отношение на строителството. Както е известно от началото на годината в НАГ вече електронно се издават удостоверение за устройствен статут и др. Очаква се скоро електронно да се заявява и искане за издаване на разрешение за строеж и др. Една от новостите е, че Столичната община е първата в България, която въведе електронни обществени поръчки тази година. В момента има 16 електронни процедури по Закона за обществени поръчки. С новия ресор по дигитализация се предвижда през следващите две години разширяването на услугите по електронен път до 170, както и внедряването на по-модерни технологии, каза кметът Фандъкова.

Реклама
comment 0
visibility 535
Строителство в София

Пловдив измести София по брои разрешителни за строеж на нови жилища

София остана на второ място по брой издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради. Лидерството е на Пловдив с 261, а столицата е втора с 243. Третото място е за област София със 139. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на 2019 г. В класацията следва Варна със 137 и Бургас със 133. Статистиката за идадените разрешения обаче не е най-обективния критерии за темповете на строителство в големите градове. Данните сочат, че най-много жилища предстои да бъдат започнати в София-столица - 2515, Варна 1532, Пловдив - 968, Бургас - 547 и Кърджали - 324. Строителство на най-голям брой нови сгради в четвъртото тримесечие на 2019 е започнало в областите: Пловдив - 194 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 177 жилищни и 29 други сгради; Варна - 102 жилищни и 32 други сгради; Бургас - 92 жилищни и 39 други сгради; Стара Загора - 53 жилищни и 58 други сгради За същия период местните администрации са издали общо разрешителни за строеж на 1512 жилищни сгради със 7477 жилища в тях и 895 903 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 21 административни сгради/офиси с 21 053 кв. м РЗП и на 1103 други сгради с 610 349 кв. м РЗП. В сравнение с третото тримесечие на изминалата година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.2%, броят на жилищата в тях - със 17.1%, а общата им застроена площ - с 19.3%. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради са по-малко съответно с 8.7 и 7.2%, а при тяхната РЗП се наблюдава спад с 64.0 и 12.1%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година обаче има увеличение с 2,4% на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, а същеврменно жилищата в тях намаляват с 36%.

comment 0
visibility 3027
Ново мобилно приложение за НАГ

НАГ пусна мобилното приложение за "Административна карта" на София

Административната карта на София, със строежи, регулация, кадастрален план, зони на строителни граници и други може да се гледат на мобилните телефони. Направления "Ахитектура и градоустройство" пусна  мобилното приложение NAG.Mobile за Андроид, съобщиха от НАГ. Така от днес гражданите и представителите на бизнеса имат възможност да ползват новите функционалности в мобилното приложение. То предоставя достъп до "Административна карта" на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община, на потребителите на операционна система Android на Google Inc. Това бе обещано от главният архитект на София Здравко Здравков в края на 2019 г. и вече е реалност. За iOS все още има разговори и се очаква приложението да бъде пуснато до края на годината. Чрез NAG.Mobil вече има достъп до инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрален план, зони на строителни граници, застрояване, аерофото заснемане, административни карти и други. Включва инструменти за GPS локация, визуализация на данни от DWG/DXF файлове. В момента все още не се визуализират градоустройствените заповеди и решенията на Столичен общински съвет, тъй като предстои до февруари да бъдат привързани към картата, съобщиха от НАГ. Новите функционалности включват на NAG.Mobil включват: - преглед на атрибутни данни при посочване на обект от картата - сваляне на прикачени файлове към обект (административни актове - Разрешения за строеж, разрешения за поставяне, разрешения за строеж за благоустройствени обекти, заповеди и други).  

comment 0
visibility 3372
Нов крайречен парк в "Манастирски ливади-Изток"

Изграждат крайречен парк с корекцията на коритата на Бoянcĸa бapa и p. Изливo

Голям линеен парк ще има в столичния квартал "Манастирски ливади-Изток", който ще реши недостигът на зелени площи в зоната. Вече е изработена кoнцeпциятa зa зеленото пространство - крайречен парк, който ще е с голям oбщecтвeн дocтъп. Проектът се разработва от Общинското предприятие "Coфпpoeĸт-OГΠ" и е част от подготвяната ĸopeĸция нa ĸopитoтo нa p. Бoянcĸa бapa и p. Изливo, пише gradat.bg. Едновременно с това в Haпpaвлeниe "Apxитeĸтypa и гpaдoycтpoйcтвo" подготвят промени в ПУП-а, за да се реализира крайречния парк. В началото на пролетта се очаква проектите да бъдaт oбявeни зa oбщecтвeнo oбcъждaнe oт Paйoн Tpиaдицa. Целта е пространството край коритата на peĸитe дa ce превърнат в парк, като обxвaтът вĸлючвa пpилeжaщитe тepeни в ycтpoйcтвeнa зoнa Tзв, ĸaĸтo и имoтитe oтpeдeни зa oзeлeнявaнe, пapĸ и cпopт. В момента в ĸвapтaлa почти липсват зeлeни плoщи c oбщecтвeн xapaĸтep, нe e напълно изгpaдeнa и yличнaта мpeжa. Близо 70% oт живеещите в  "Манастирски ливади-Изток" ca aĸтивни, млaди xopa нa възpacт дo 40 г., a 17% от oбитaтeлитe ca дeцa, сочи анализ.  

comment 0
visibility 737
арх. Здравко Здравков

И през 2020 г. от НАГ ще премахват опасни сгради в София

И през 2020 г. в оперативната дейност на Направления "Архитектура и градоустройство" на Столична община влиза премахването на опасни сгради и на незаконно построени. Това заяви главният архитект на София Здравко Здравков пред Радио София. "Собствениците не премахват доброволно, въпреки предписанията и ние го правим принудително. След това си търсим парите по съдебен път. След като са изтекли всички процедури, единственият законен начин е този. Когато имаме избран изпълнител, подаваме списъка с обекти, те ми дават цени за всеки един от конкретните обекти, сравнявам цените и се пристъпва към действие. Най-вероятно през февруари ще се търсят някакви действия", коментира арх. Здравков. Той уточни, че и към момента продължава премахване на незаконни сгради. "Като започнем от кварталите с комплексно затрояване, сме издали огромен брой заповеди и пристъпваме с колегите по районите, съответно в районите Люлин, Подуяне и Красно село. Там се премахнаха голям обем от гаражни клетки, които са незаконно поставени и предстои довършване на тези действия. Естествено, че този, който е поставил клетката има негативни емоции спрямо тези действия. В крайна сметка нашето желание е да изчистим града от тези наслоявания. И с рекламата постъпваме по същия начин. От началото на 2019 г. заедно със Столичен инспекторат сме премахнали над 350 рекламни елемента, представете си това е по един на ден", коментира главният архитект на София. НАГ ще продължи премахването и през 2020 г. на опасни огради, гаражи, навеси и сгради. В края на 2019 г. арх. Здравков съобщи, че удостовериня за строежи от Столичната община ще могат да се издават електронно. Продължава надграждането на портала на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и електронните услуги ще улеснат гражданите и бизнесът. В официалния сайт на НАГ вече се поддържа и регистър на докладите на главния архитект, както и всички издадени визи за проектиране. Предвидено е за всеки имот в картата на ГИС да има административни документи, за да се проследи хронологията му.

comment 0
visibility 1261
НАГ - 2020

НАГ пуска мобилно приложение и още електронни услуги през 2020

Продължава надграждането на портала на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и през 2020 г. Започнатото през отиващата си година се надгражда и гражданите и бизнеса ще бъдат улеснени с повече електронни услуги, включително администратинви документи за конкретни имоти. Това съобщи главният архитект на София арх. Здравко Здравков. В официалния сайт на НАГ се поддържа и регистър на докладите на главния архитект, както и всички издадени визи за проектиране. От 1 януари 2020 г. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV, V и VI категория ще се издават електронно в Системата за издаване на административни актове (СИАА). Работи и е-портал - Карта на административните актове. Същото така ще може да се подават по електронен път "Заявления на искане за издаване на разрешение за строеж", както и да се заявява искане за издаване на разрешение за поставяне. В новите електронни услуги ще може да се заявява и получава и виза по чл. 140, ал.2 от ЗУТ. Разработено е и мобилно приложение, през което могат да се видят всички заповеди и административни актове на имоти, терени и сгради в София. То може да ползва от януари 2020 г., но засега е само за Андроид, но арх. Здравков обясни, че се водят преговори и за iOS. На картата на ГИС-София се качват всички доклади и визите от районните администрации в София, така че да има пълна информация за всеки имот. Пълна прозрачност и досъпност през 2020 г. ще има на градоустройствените заповеди на дирекция "Строителство и контрол" на НАГ, както и заповедите за експлоатация. Така няма да се допусне втори случай на "Тераса гейт", както и "не е законно, но е възможно", а ще е ясно кой и какво е разрешил. Планираните дейности от Направление "Архитектура и градоустройство" и необходимите средства за 2020 г. са изготвяне на проекти за ПУП, включително свързаните с това предварителни проучвания, изработване на задания, и съгласувателни процедури. Ето и другите приоритети на НАГ: - Изготвяне на технически-работен инвестиционен проект за пллощад "Света Неделя". - Изработване на концепция за социализация на северното крило на Централна баня - ОП Софпроект ОГП.  - Изготвяне на обследване на инвестиционни ппроекти за обновяване на сградата на Столична библиотека. - Изработване на инвестиционни проекти по възлагане на районни администрации, други стругтури на Столична община. - Изработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда - Зелен ринг, пешеходни връзки, парк Кукуряк и други. - Извършване на дейности по програма "Културно наследство". - Премахване на опасни огради. 

comment 0
visibility 333
нова къща

След 12 дни изтича срокът за заявления по "Културно наследство"

Остават 12 дни до крайния срок за подаване на заявление по "Културно наследство" на Столична община. Програмата бе създадена през пролетта и има за цел да подкрепи усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на София. Също така програмата облекчава и насърчава собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври т. г. Програмата е пилотна и е с бюджет от 300 000 лв. Както Столица.bg съобщи, преди дни, до момента има подадени само три заявления за възстановяване на исторически сгради. Програмата финансира изцяло обследване на сгради - паметници на културата от местно и национално значение, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. "Културно наследство" на Столична община поема и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.Подробна информация и формуляри за кандидатстване по програмата могат да бъдат намерени на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".    

comment 0
visibility 669
Асфалтирани прилежащи площи вместо озеленяване

Арх. Игнатов: В "Общински строителен контрол" има закононарушения с користна цел (СНИМКИ)

Цялостна проверка на "Контрол по строителството" в НАГ на Столична община искат от Камарата на архитектите в България. В Камарата са получени много сигнали за сериозни нарушения в строителството в цяла София. "Имаме съмнения за работата на арх. Калинов, както и на цялата дирекция под негово ръководство", заяви председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов пред Столица.bg. Той уточни, че в цяла София има сгради с изцяло асфалтирани прилежащи площи, а трябвало да са с 35% озеленяване. "Имаме сигнали за още по-тежки нарушения от терасата на Пламен Георгиев. Това са законорашуния с користна цел", заяви арх. Игнатов. Такива сгради има в "Младост", "Манастирски ливади", "Люлин", "Дружба" и други столични квартали. От КАБ са изискали цялата документация по случая "Тераса" на подалия оставка шеф на КПКОНПИ Пламен Георгиев. В момента проверката се извършва от районния кмет на Слатина Наталия Стоянов. "Тераса" принуди арх. Калинов да подаде оставка. "Важно е, че тези нарушения не са изключения и това е практика в Столична община и на дирекция "Общински строителен контрол", ръководена от арх. Калинов. Проверката да се направи назад във времето за дейността на дирекцията. Как тези сгради обрастват с допълнителни помещения и етажи над разрешената височина", коментира арх. Игнатов.  

comment 0
visibility 621
Къщата на Гешов

Арх. Здравков назначи проверка на сгради паметници на културата в София

Нова проверка на сградите, обявени за паметници на културата в столицата е назначил главният архитект на София Здравко Здравков. Резултатите ще покажат реално какво е състоянието на сградите и какви мерки да се предприемат за тяхното обезопасяване и възстановяване, съобщава gradat.bg. Пълната информация за обектите, паметници на културата ще бъдат публикувани на официалния сайт на Направление архитектура и градоустройство на Столична община. София е първият град в България, който има програма - "Културно наследство" за опазването и възстановяването на сградите, които са паметници на културата. Програмата е пилотна и за тази година бюджетът е 300 000 лв. Пари на собствениците на сгради не се дават, а от НАГ изработват проектите за възстановяване на сградата и цялата документация. В тежко и почти аварийно състояние са осем сгради в София. Някои от тях застрашават живота и здравето на гражданите, минаващи покрай тях, показва специална карта, пyблиĸyвaнa в caйтa нa HAГ. Такива са къщата на Яворов на ул. "Раковски", за която Столична община ще участва на търг за закупуване. Опасна е и гoлямaтa фaбpичнa cгpaдa в ĸoмплeĸca "Зaxapнa фaбpиĸa". На coбcтвeници вeчe ca нaлoжeни caнĸции, но резултат няма. Тежко е и състоянието на къщaтa нa apxитeĸт Гeopги Фингoв ул. "Шипĸa", но по нея вече се работи и в НАГ подготвят проект за възстановяване. Други опасни сгради, паметници на културата има на бyл. "Cтeфaн Cтaмбoлoв", бyл. „Maĸeдoния“ и бyл. "Xpиcтo Бoтeв". Промените в Закона зa ycтpoйcтвoтo и зacтpoявaнeтo нa Cофия са доста увеличени и собствениците на исторически сгради могат да получат глоба до 200 000 лв.

comment 0
visibility 1552
Заповед за премахване на временен обект

Незаконно разширение на заведение завзе тротоара на "Гурко" и "Шишман"

Преместваем обект от типа "Навес с подиум" трябва веднага да бъде премахнат от собствениците на заведение, което е на ул. "Гурко" при пресечката с ул. "Шишман". Проверка на дирекция „Общински строителен контрол“ издаде Заповед за премахване на преместваем обект, защото е разположен на тротоара. За възпрепятстването на пешеходците за минават по тротоара са постъпили жалби в НАГ за метална конструкция пред заведение, разположена на тротоара на ул. „Ген. Гурко“, при пресичането и с ул. „Цар Шишман“. От дирекцията са извършили проверка по случая и на 10 юни т. г. е съставен констативен акт за нарушение по реда на чл. 57а от ЗУТ. Срокът за възражения е минал и в НАГ не са предоставени документи от собствениците на заведението, с които да докажат законността на преместваемия обект. Вече има издадена Заповед за премахване на "Навеса с подиум". Ако в определния срок не бъде премахнат от НАГ ще предприемат действия по принудително отстраняване на съоръжението, което е поставено на тротоара.

comment 0
visibility 2461
Реконструкция на площад Света Неделя

Архитекти от Италия, Франция, Русия, Турция, Румъния са кандидати за реконструкцията на пл...

14 оферти от архитектурни колективи от България, Италия, Франция, Румъния, Русия и Турция са подадени в международния конкурс за идеен проект за обновяване на площад „Св. Неделя“ в историческия център на София. Най-много са българските и италианските екипи, има по едно предложение от френски, румънски, турски и руски архитекти. Офертите бяха отворени в НАГ на 14 май, са само заявка за участие, в която архитектурните колективи представят единствено своя професионален опит до момента. На 20 и 21 юни тази година журито от 15 души ще проведе финално заседание, на което ще селектира 7 от тях и ще покани авторите да разработят проекти за обновлението на площада. След това предложенията ще бъдат класирани, като този, който ще получи първа награда ще получи и покана от Столичната община за реализация на проекта. Подобен конкурс с ограничено участие и на два етапа се провежда за първи път у нас през последните години, независимо, че е световна практика. Самата реконструкция на „Св. Неделя“, според работния график, се предвижда да започне през 2020 година. В международното жури участват специалисти от цял свят, които са безспорни авторитети в своите области. Съгласие да са част от него са дали и изявени българи, сред които арх. Георги Дойчинов, който работи в Германия и Австрия, арх. Адриана Начева, чието студио е в Лондон и тя е в Топ 8 на жените архитекти в света, председателят на Камарата на българските архитекти арх. Борислав Игнатов, който има 10 години опит в архитектурни проекти в САЩ, Галина Тачиева, която има множество реализирани проекти в САЩ, Русия и Латинска Америка и доц. Йорданка Кандулкова, международно признат специалист по опазване на културното наследство. Сред участниците от чужбина е Мартин Аарц, директор на отдела по градоустройство на общината в Ротердам, сред чиито проекти е реконструкцията на историческия център на Ротердам, главният архитект на Варшава Марлена Хапах, директорът на департамента по териториално планиране и градско развитие на Тирана Йони Бабоци, главният архитект на Москва Сергей Кузнецов. Член на журито е италианският архитект Паоло Дезидери, сред чиито работи са високоскоростната жп гара в Казабланка и новата опера във Флоренция, както и неговият колега Сотирис Цолус, архитект от Атина, който в момента ръководи RMJM Dubai. В журито е основателят и главен редактор на ArchDaily Дейвид Басулто, а от страна на Столичната община участва Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и културно многообразие към СОС. Всички членове на журито са и преподаватели или гостуващи лектори в световно известни университети. Столичната община обяви международния конкурс за обновяването на „Св. Неделя“ през миналата година. Основното изискване в него е запазване на историческия му характер, създаване на връзка между пешеходните пространства, съвременен градски дизайн, достъпна среда и икономическа целесъобразност. През миналата година конкурсът бе спрян. Направи се промяна на условията за кандидатстване заради несъгласие от страна на КАБ. По тяхно настояване конкурсът стана международен с по-занижени критерии, за да има по-голяма конкуренция на идеи, а не икономическите показатели да са определящи при избора на поректант.

comment 0
visibility 861
Премахване на реклама на ул. Сребърна в Лозенец

От 1000 до 50 000 лв. са глобите за незаконна реклама в София

Рекламни агенции и собственици в чиито имоти е извършена нерегламентирана реклама в София са заплашени от солени глоби, съобщиха от Столичен инспекторат. Над 63 билбордове, рекламни мрежи и пана са свалени при масовите проверки на Столичен инспекторат в София от началото на годината. Всички незаконни съоръжения и реклами са демонтирани и премахнати, тъй като не са имали разрешителни документи. Рекламни елементи са премахнати от централните булеварди „Черни връх“, „Симеоновско шосе“, „Т. Александров“, „Царица Йоана“, „Сливница“, „Цариградско шосе“, Околовръстно шосе и др. Глобите са 1000 до 50 000 лв. в зависимост от това в коя зона на София е поставена рекламата и дали нарушителят е физическо или юридическо лице. Според чл. 87 ал. 1 се предвижда санкция от  2000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица, ако нарушението в имот публична собственост, гласи  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Другите нарушения са при експлоатацията на съоръженията. Така обикновенни билбордове са подменени с LED екрани. 4 акта за административно нарушение са направени от инспекторите на фирмата, извършила подмяната. Екраните са доброволно демонтирани. Те бяха забранени с промените в наредбата. Не се позволява излъчване на видео клипове и анимация, както и на мигащи и движещи се светлини на открито. От Столичния инспекторат са установили билбордове в частни терени излизат на тротоари и улици и пречат на движението. Собствениците са получили предписание за преместване на рекламните обекти в границита на имота. Такива рекламни съоръжения са премахнати на булевардите „Драган Цанков“ , „Черни връх“ и „Тодор Александров“. Сериозна глоба ще плати домоуправителят на сграда на кръстовището на бул. Тодор Александров и бул. Христо Ботев, тъй като сданието не се ремонтира, а има спусната рекламна мрежа, за която няма и разрешително. Акт за административно нарушение е съставен и на фирмата поставила мрежата. Такива реклами са доброволно свалени на бул. „Цариградско шосе“ , бул. „България“ и „Т. Каблешков“ и на бул. „Ал.Стамболийски“ ул. „Опълченска“. От "Контрол по рекламата" на Столичен инспекторат следят и поставянето на фирмени информационни табели. Открити и свалени са такива фирмени табели поставени на улични стълбове. До настоящия момент са махнати 249 табели. Акциите са проведени в районите Лозенец, Триадица и Изгрев. Главният архитект на София има идея и отдавна работи по нея да се регламентира с наредба стандартизиране и уеднаквяване на елементите, цветовете и шрифтовене на надписи, табели и др.  

comment 0
visibility 1695

Живеещите в два апартамента се изнесли от опасния бл. 61 в жк Илинден

Обитаващите на два от трите апартамента, които са в опасния участък на бл. 61 в жк Илинден са се изнесли от жилищата си. Това трябва да направят и хората и от третия апартамент, тъй като са застрашени от рухване на сградата. За опасността съобщиха пред Столица.bg от район Красна поляна. Преди дни стана ясно, че блокът е опасен за живеещите, тъй като от вода са подкопани основите. Сградата вече има големи процепи и деформации. Този път обаче от районното кметство нямат никаква вина. Отговорността на живеещите в блока е изцяло тяхна, защото собствениците на жилища не са изпълнили предписанията на общината. Още: Големи процепи застрашават живеещите в бл. 61 в жк “Илинден” В момента върви процедура и скоро ще се наложи да изведем хората от там. Изчакваме при нас още двама собственици на апартаменти да си донесат документите. Готов е протоколът, който трябва да внесем в дирекция "Строителен контрол" на НАГ и да се издаде заповед за извеждане на хората и обявяване на блока за опасен", обясниха пред Столица.bg от район Красна поляна. От кметството обясниха, че има и други такива блокове, чиито основи се рушат от вода, но не са в опасно състояние. Всеки, който е искал консултации от нас сме ги направили, както и предписания. Основният проблем при тези блокове с плитки основи е подкопаните мазета. Затова трябва да си отправят водоотвеждането, коментираха от район Красна поляна.

comment 0
visibility 1413

Нов ПУП предвижда спортна зала и 3 детски градини в "Овча купел 1"

Зеленина, разширяване на 88 училище "Димитър Попниколов", 4 нови детски градини, паркове и площадки предвижда новия ПУП за "Овча купел 1". За тези новости съобщава жител на квартала в социалната мрежа. Вчера той е бил на среща с главния архитект на София Здравко Здравков и са обсъждани позитивите и негативите на проекта за ПУП. В понеделник от направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община ще дадат подходящ формат на плана, който ще бъде качен в социалната мрежа. Така всички жители на "Овча купел 1" ще могат да се запознаят с промените в квартала. Според ПУП-а, който трябва да се приеме, ще има спортни игрища и спортна зала зад 88 училище. Теренът е общински и е отреден за озеленяване. Училището ще бъде пристроено и разширено. Предвидени са 3 нови парцела за детски градини. Предвидени са места за озеленяване и спортни площадки в някои в междублоковите пространства. Обществен център ще изникне до  Фантастико, а друг парчел е отреден за Търговски център. Недостатъците са, че много терени за застрояване в близост до съществуващи блокове. Има и други проблемни, които биха довели до презастрояване в "Овча купел 1". Има нагласа, влезелите в сила до момента частични ПУП да останат в новия план, защото по тях не можело да се правят промени.

comment 0
visibility 1179

Експертен съвет на НАГ обсъжда проекта "Източна тангента"

Общинския експертен съвет по устройство на територията ще заседава днес от 13 часа в разширен състав.  На събирането ще се обсъжда  ще  Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента“. Проектът е за бул. Източна тангента, който обхваща участък от края на пътен възел бул. Ботевградско шосе до ул. Мими Балканска, разклон за летище София. От От 20 декември 2017 има нова Наредба за планиране и проектиране на транспортно комуникационни системи и проектирането трябва да се съобрази с нормативния документ. Именно затова днес ще бъдат обсъждани някои съществени промени по отношение на габаритите. Ще трябва да се намалят лентите за движение на основното трасе; да се отдели физически транзитното движение от местното с локални платна, а също и реално отделяне на градския транспорт. В северна посока, проектът на бул. ”Източна тангента” се съобразява с построеният пътен възел на Северна скоростна тангента, където широчината на една лента е 3,75 м, а разделителната ивица е 2 м. В единият от вариантите трасето на източната тангента трябва да премине през силно застроена територия от къщи, които са много населени, някой от които са в добро състояние, тъй като са реновирани с дограма, независимо от лошата инфраструктура и разхвърляни отпадъци около тях. Подробности за проекта ТУК.  

comment 0
visibility 508

Обсъждат новите условия за конкурса за площад "Света Неделя"

Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община ще пусне нов конкурс за реконструкцията на площад "Света Неделя". В петък имаме среща със Столична община и арх. Здравко Здравков, за да обсъдим новите условия по конкурса. Старият е официално спрян. Това каза пред Столица.bg председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Борислав Игнатов.   Предишният бе спрян по искане на КАБ, след като условията ограничаваха много архитекти да участват.  В края на седмицата ще се обсъдят новите условия и ще се уточни датата, кога да се обяви конкурсът. Това потвърди и кметът на София Йорданка Фандъкова вчера. СО и КАБ се разбраха, удължават срока и допълват условията за конкурса за пл. “Света Неделя” Искам да конкурсът да бъде международен и да участват доказали се специалисти. За мен най-важно е да дойдат утвърдени имена от България и Европа, защото това е знаковия площад. Там затворихме отвратителен паркинг и открихме град от древна Сердика. Затова в конкурса трябва да участват утвърдени имена", каза кметът на София. На предишният конкурс бе удължаван срока и променяни условията по искане на КАБ. В новите условия ще отпадат икономическите критерии за оборот на участника, както и за брой членове на екипа. Също така се променя и условието “да е правен  площад в последните 3 години”. Площад "Света Неделя" е изключително важен проект и с главният архитект решихме, че ще обявим международен архитектурен конкурс. За мен проблемът не е в протестите, а в желанието ни да има максимален диалог с професионалната гилдия. Градът изисква професионализъм и експретиза. Нека да се обсъждат въпросите, когато се обявяват конкурсите и проектите, каза Фандъкова.  

comment 0
visibility 468

Картата за преместваеми обекти в София е допълнена

Системата iSofMap е обновена и допълнена с още една тематична карта в слой „Зони“ - „Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“. Допълнението е от 29 октомври, съобщават от НАГ. Новите обекти са определени с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Границите на всяка зона се определят от архитектурно-пространствената рамка на булевард, улица или площад, което е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради.

comment 0
visibility 576

Арх. Игнатов пред Столица.bg: Ще има промяна в условията, а вероятно и нов конкурс за "Св....

Отново ще има промяна в условията на конкурса за избор на изпълнител на ремонта на площад "Света Неделя", научи Столица.bg. Дали ще се прекрати конкурсът и ще има ли нова процедура, или само ще се променят пак условията, още не е ясно. Това трябва да го кажат юристи. Това заяви пред Столица.bg председателят на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов. Той направи отвод и се оттегли от журито на конкурса преди седмица.  "Щом се приемат промените няма проблем да се върна", каза арх. Игнатов. Още: КАБ иска прекратяване на конкурса за реконструкция на площад „Света Неделя“ Снощи главният архитект на София Здравко Здравков и екипът му имаха среща с представители на КАБ. Тя бе втора поред за уточняване на подробностите около обществената поръчка за избор на изпълнител на реконструкцията на площад "Света Неделя".  От изискванията за конкурса отпадат икономическите критерии за оборот на участника, както и за брой членове на екипа. Също така се променя и условието "да е правен  площад в последните 3 години". Срещата премина в конструктивен дух и постигнахме разбирателство с арх. Здравков и екипа му. Бяха приети предложенията за допълнения и промени на условията по конкурса, за да стане достъпен за български и чужди архитекти. Дадохме два дни, в които юристите да преценят и решат дали ще има допълнения и промени в условията, или ще се прекрати конкурса и ще се обяви нов. Не съм специалист, нека те да кажат", коментира пред Столица.bg арх. Борислав Игнатов. Още: СО и КАБ се разбраха, удължават срока и допълват условията за конкурса за пл. „Света Неделя“ Промяната на икономическите изисквания  била наложителна, тъй като  нямали връзка с творческия потенциал и комисията не оценява бизнес концепция. В края на миналата седмица кметът Йорданка Фандъкова и арх. Здравков се срещнаха с КАБ.  Напрежението между Столична община и Камарата се получи заради условията в конкурса за реконструкция на пространството около "Света Неделя". От браншовата организация излязоха с декларация, че с поставените условия се ограничава конкуренцията. Процедурата за участниците стартира на 17 септември и последният срок е 18 октомври т. г. По искане на архитектите вече веднъж са променяни условията.  

comment 0
visibility 734

СО и КАБ се разбраха, удължават срока и допълват условията за конкурса за пл. "Света Недел...

До съгласие и разбирателство стигна Столична община с Камарата на архитектите в България (КАБ) за конкурса за реконструкция на площад "Света Неделя". Срещата бе инциирана от кметът Йорданка Фандъкова, която днес заедно с главния архитект Здравко Здравков бяха на среща с представители на КАБ и на столичната структура на архитектите. В понеделник ще има още една среща на арх. Зравков с представителите на КАБ, за да се уточнят детайлите, каза Фандъкова. "Моята задача, която дадох на арх. Здравков е, ако има юридическа възможност да не се прекратява конкурсът, а да се удължи срокът и да се допълнят условията с предложенията на Камарата както и на Софийската колегия на архитектите", обясни кметът на София. Поводът за срещата бе недоволството на КАБ с условията и ограниченията, според тях, на условията в конкурса. В началото на седмицата те излязоха с декларация, в резултат, на която техни представители напуснаха комисията на конкурса. Те искаха да се прекрати конкурсът, защото имало допуснати само 7 кандидата. С декларацията те изразиха мнението, че е необходимо да има повече прозрачност и критерийте да бъдат занижени, за да има по-голяма конкуренция. Не правим конкурс за дипломна работа, отвърна им пък главният архитект. Той се аргументира, че спечелилият първото място за реконструкция на пл. "Света Неделя" трябва да може и да реализира проектът, в който има и много археология и тя трябва да запази своето място в градската среда.

comment 0
visibility 535

Арх. Здравко Здравков пред Столица.bg: Няма да спираме и променяме обществената поръчка за...

Обществената поръчка за избор на концепция за реконструкция на площад "Света Неделя" няма да се променя и спира. Това заяви главният архитект на София Здравко Здравков пред Столица.bg. Той коментира декларацията на Камарата на архитектите, с която от гилдията искат нова процедура и международно участие. От КАБ твърдят, че условията по конкурса в момента елиминирали голяма част от конкуренцията. "Не правим конкурс за дипломна работа, а за цялостна концепция за реконструкцията на площад "Света Неделя". Не можем да си правим експерименти с емблематично за София място. Веднъж вече променихме условията, като се намали сумата и площта, както и броя на членовете на екипа. Как ще спираме обществената поръчка, след като конкурсът е публикуван в най-големите архитектурни сайтове", заяви арх. Здравков. Още: КАБ иска прекратяване на конкурса за реконструкция на площад „Света Неделя“ Това е конкурс и за спечелилия първото място има и награден фонд. Трябва концепция и проект, който може да се реализира, а не разработка, за която не знаем с колко ще струва и кой я направи, допълни главният архитект на София. Той припомни, че за първото място, спечелилият конкурса има и награда от 250 000 лв. Главният архитект на София коментира и оттеглянето на Борислав Игнатов от комисията за конкурса. Всеки трябва да си поеме отговорността, каза той. Още: Променят критериите за конкурса за обновяване на „Света Неделя“ Първоначално условията за участие бяха участниците да имат общ оборот от 1,5 млн. лв. и 750 000 лв. за проекти в последните 3 години и 15-членен . По настояване на КАБ бяха намалени и площта от 25 000 кв. м беше намалена на 15 000 кв. м, а екипът от 15 души на 5. Освен обновяването на площад "Света София" трябва да се запази  и културната идентичност в района. Срокът да подаване на документите е до 18 октомври т. г.

comment 0
visibility 828

От "Овча купел" се срещат с главния архитект на София

Преди минути започна обещаната среща на жителите на "Овча купел" с главния архитект на София Здравко Здравков в сградата на НАГ.  Днес трябва да станат известни докладите на РДНСК за причините, довели до срутването на строителен изкоп, до бл. 412 в "Овча купел", в началото на месеца. При свличането на земната маса бе повлечен и лек автомобил. Хората от блока са притеснени, че ситуацията може да се усложни, тъй като изкопът е на 3 - 4 метра от жилищната сграда. След инцидента от РДНСК направиха предписания за укрепване на строителния изкоп. Тези дни трябва да се направи и проверка дали те са изпълнение. Жителите на "Овча купел"протестираха на няколко пъти и искат от Столична община да обяви мораториум върху строителството в квартала, тъй като има презастрояване. Само дни след недоволството се срина сторителния изкоп. На първата сесия на СОС, на 13 септември гражданите отново бяха на Московска 33. тогава те получиха обещание от предсездателя на постоянната комисия по архитектура и градоустройство Силвия Христова да се срещнат и да се реши проблемът с изникването на нови строежи в "Овча купел".