Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
  • Да, дясно-център (10%, 58 Гласове)
  • Да, голяма коалиция (17%, 98 Гласове)
  • Не, несъвместими са (15%, 90 Гласове)
  • Не, ще има нови избори (50%, 292 Гласове)
  • Не мога да преценя (8%, 48 Гласове)
Общо гласували: 586 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 711

Засилени мерки за сигурност в столичните храмове

Всичките 118 храма на територията на столицата ще бъдат строго охранявани, категорични са от МВР. Предприети са крути мерки за опазване на обществения ред по време на честването на Великден във всички софийски храмове. Тъй като се очаква стичането на огромно количество хора около тях, са мобилизирани служители за осигуряване на пожарната и пътна безопасност, информира sofia.utre.bg. Ще се следи зорко за недопускането на нарушители, които са в нетрезво състояние или употребили наркотици. Ще се проверява за носене на оръжие или странен багаж. Всички служители на Охранителна полиция ще е насочени към районите на храмовете, няма да се допуска да спират автомобили в близост до тях, както и ще се проверява за изоставени чанти и пакети. Храмовете са проверени за противопожарна сигурност. Екипи на пътна полиция ще дежурят на входно-изходните артерии и ключови кръстовища.

comment 0
visibility 1224

Какво ще гласува Столичен общински съвет днес?

Преди редовното заседание на СОС, ще се проведе извънредно заседание с цел информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Ивайло Иванов – директор на СДВР и старши комисар Веселин Гетов – директор на СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, относно дейността през изминалата година за опазване на сигурността и обществения ред в столицата, както и за предприетите мерки за подобряването им през настоящата година. Дневен ред на 51-то заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа 1. Полагане на клетва от общински съветник. 2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2281/1/29.03.2018 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2016 г. и 2017 г. Докл. Йорданка Фандъкова 3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2002/19.03.2018 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. Докл. Елен Герджиков 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. допълнен с доклад вх. № СОА18-ВК66-1370/5/26.03.2018 г. относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова 5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-937/07.02.2018 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2017-2020 година. Докл. Общински съветници, Ралица Стоянова 6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. относно стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г. Докл. Албена Атанасова 7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1295/1/14.03.2018 г. относно допълнение на Решение № 719/09.11.2017 г. на Столичен общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“. Докл. Албена Атанасова 8. Доклад вх.№ ССД18-ДИ05-48/1/20.03.2018 г. относно промяна на наименования и капацитет на социални услуги Докл. Албена Атанасова 9. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-1598/4/20.03.2018 г. относно изменение на Решение № 42 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г., изменено с Решения № 376 от 18.07.2013 г. и № 140 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет – увеличаване капацитета на Център за работа с деца на улита – ж.к. „Филиповци“. Докл. Албена Атанасова 10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2039/20.03.2018 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община като делегиран от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база. Докл. Албена Атанасова 11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1806/12.03.2018 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1146/2/27.03.2018 г. относно утвърждаване проекти на спортни клубове за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев 13. Доклад вх.№ СОА18-УЗ21-372/1/20.03.2018 г. относно учредяване на финансова награда на кмета на Столична община за изследователски проект в областта на спорта със значим социално – обществен принос по Програма за съфинасиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи по повод отбелязване Деня на НСА „Васил Левски“ – 15 ноември. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева 14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2080/21.03.2018 г. относно отпускане на средства за повишаване квалификацията на помощник – възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 15. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/50/22.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран па Програма УРБАКТ III. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2142/22.03.2018 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Българско национално радио, Национален дворец на културата, Софийска опера и балет и Софийска филхармония. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 17. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-30/6/23.03.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания. Докл. Дончо Барбалов 18. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-69/4/21.03.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов 19. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/41/20.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма „Дунав“ (2014-2020) на ЕС. Докл. Дончо Барбалов 20. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-10/42/20.03.2018 г. относно даване на съгласие за общинско сътрудничество между Столична община, „Асоциация за развитие на София“ и Регионален културен институт – Столична библиотека за създаване на „Лаборатория за иновации“ по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (New GenerationSkills), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на ЕС. Докл. Дончо Барбалов 21. Доклад вх.№ СОА18-ДИ09-51/5/19.03.2018 г. относно промяна на собствеността на съществуващ общински път № PER3093, стар номер 60022,/III-1003, Перник-Рударци/-стопанство Витоша. Докл. Евгени Крусев 22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1665/07.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1018,1019,1020 – „за Ж.С.”, м. „Надежда 3”, кв. 61, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 3” в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. ”Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. ”Христо Стилянов” (от о.т.126 до о.т.78) и ул. ”Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), район „Надежда”, одобрен с Решение № 343 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков 23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1679/07.03.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-1422 с цел образуване на нови УПИ VIII-1422 “за ЖС” и УПИ XXXIII-1422 “за ЖС” по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2191.1422 по КККР на гр. Банкя, кв. 10, м. „в.з. Банкя”, район „Банкя”, изменение на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица от о.т. 176а (нова) - о.т. 176б (нова) до о.т. 176в (нова), и създаване на тротоар между о.т. 176а (нова) и 176б (нова). Докл. арх. Здравко Здравков 24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1684/07.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-944 „за офиси” от кв. 120; на УПИ I-944 от кв. 129 за създаване на нови УПИ IV-1603 „за офиси и ОО” от кв. 120 и УПИ -1601 „за жилищно строителство” от кв. 129; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-1014 „за административни сгради” и на УПИ II-1014 „за административни сгради” от кв. 128; план за регулация на нова улица по от о.т.538 – о.т.683в, м. „Кръстова вада“, район „Триадица”, Столична община. Докл. арх. Здравко Здравков 25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1687/07.03.2018 г. относно прекратяване на производство по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. „Дружба 2 – кв. 9“, разрешен със Заповед № РД-09-50-706/05.05.2010 г. на главния архитект на Столична община. Докл. арх. Здравко Здравков 26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2146/22.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIX-1609,133,116 „за жилищно строителство”, (проектен УПИ XIX – 1609, общ.), кв. 392а, м. „Красно село – Плавателен канал - Север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село – Плавателен канал - Север” в граници: бул. ”Гоце Делчев”, бул. ”Стефан Тошев”, бул. ”Тодор Каблешков” и бул. “Цар Борис III”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 187 по Протокол № 38 от 11.04.2013г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков 27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2147/22.03.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215 в землището на с. Владая, за разполагане на телекомуникационно съоръжение и парцеларен план (ПП) за достъп до поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215, извън границите на урбанизирана територия, с. Владая, район „Витоша“, Столична община. Докл. арх. Здравко Здравков 28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2154/23.03.2018 г. относно прекратяване на административно производство по разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за електропровод 20 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44063.6216.560 /възлова станция Долни Лозен/ до пи с идентификатор 44063.6216.1067 и от ПИ с идентификатор 44063.6213.240 до ПИ с идентификатор 14831.6834.18 /същ. ЖР стълб „Бирен завод”/. Докл. арх. Здравко Здравков 29. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2052/20.03.2018 г. относно прекратяване на производство по одобряване на ПУП – ПР на м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, в частта УПИ I-1869 – „за КОО“ и УПИ III – 1824 - „за КОО“, кв. 113. Докл. арх. Здравко Здравков 30. Доклад вх.№СОА17-ТД26-15143/9/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на реални части от недвижим имот. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 31. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3295/3/29.03.2018 г. относно даване на разрешение на „Пазари Запад“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 20 броя навеси и 34 броя маси за сергийна търговия, собственост на дружеството, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 32. Доклад вх.№СОА17-ТД26-12687/9/29.03.2018 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи договор за съвместната дейност с „Пазари Запад“ ЕАД. Докл. Група общински съветници 33. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2266/28.03.2018 г. относно утвърждаване на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 г. Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев 34. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2288/29.03.2018 г. относно отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2017 г. и промени в Правилата за работа по Програма „Европа“. Докл. Ирина Йорданова, Станчо Станков, Михаела Иванова, доц. д-р Тодор Чобанов 35. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7443/5/22.03.2018 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД и избор на прокурист. Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Иветка Петрова, Станил Станилов, Дончо Барбалов 36. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-105/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството. Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов 37. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-86/1/27.03.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството. Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов 38. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-70/2/28.03.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 един брой CR система за дигитализация на рентгенови и мамографски апарати. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов 39. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10893/8/23.03.2018 г. относно проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VIII – 444 и УПИ XXX – „за гаражи и озеленяване“, кв. 738-Б, зона Г-13-юг, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Докл. Васил Цолов 40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2373/21.02.2018 г. относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор 68134.613.36, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“ и приемане на дарение на поземлен имот с идентификатор 68134.619.1087 – частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Подуяне“. Докл. Ева Митова, Силвия Христова 41. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6508/8/21.03.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице чрез продажба на общинската част от 73/513 идеални части от УПИ XV-221, кв. 104, м. „Суха река“, прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне“. Докл. Ева Митова 42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15434/1/07.03.2018 г. относно промяна предназначението на обект - частна общинска собственост, район „Лозенец“. Докл. Любомир Дреков 43. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-2762/10/31.10.2017 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план и създаване на нов УПИ I – 54, 662, 735, 1011, 1178, 1179, 1228, 1229, 1230, 1231, 1242, 1243 – за жилищно строителство, кв. 4, м. „Беловодски път“, кв. Бояна. Докл. Теодор Петков 44. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2258/1/21.03.2018 г. относно придобиване от Столична община на имот, собственост на граждани или юридически лица, попадащ по действащи ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“, между кв. 32 и кв. 34 в улична регулация от о.т. 1019 – о.т. 161 – о.т. 160 в участъка на ул. „Проф. Велизар Велков“, район „Витоша“. Докл. Теодор Петков 45. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-620/5/07.03.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, свързана с проект за изменение на улична регулация и създаване на нов УПИ I-1185, 734, 792 от квартал № 38А в местност „Суходол“, Район „Овча купел“, град София. Докл. Христина Семерджиева 46. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16106/1/07.03.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Докл. Димитър Сичанов 47. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16481/9/07.03.2018 г. относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ. Докл. Димитър Сичанов 48. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1273/1/21.03.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имот публична общинска собственост, върху който е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на Столична община. Докл. Рангел Марков 49. Връщане за ново обсъждане на Решение № 152 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. от г-н Христо Апостолов – кмет на район „Красно село“, върнато със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА. 50. Връщане за ново обсъждане на Решение № 160 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. от г-н Теодор Петков – кмет на район „Витоша“ , върнато със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА. 51. Връщане за ново обсъждане на Решение № 164 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. от г-н Ивайло Панев – кмет на район „Кремиковци“ , върнато със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА. 52. Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м. “Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“. 53. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“. Отговор по т. 53 54. Питане вх.№ СОА17-ГР94-7478/06.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно статутът и ползването на парк „Врана“. Отговор по т. 54 55. Питане вх.№ СОА18-ГР94-651/06.02.2018 г. от г-н Войслав Тодоров - общински съветник, относно сигнали за нарушения при строителство на обект в УПИ ІХ кв.322, м. „жк Борово“. Отговор по т. 55 56. Питане вх.№ СОА18-ГР94-718/08.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно ползването на общински жилища в столичен район „Искър“. Отговор по т. 56 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ към проекта за дневен ред на 51-то заседание на Столичния общински съвет 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2328/30.03.2018 г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация и обособяването на самостоятелно звено на пряко подчинение на Председателя на СОС. Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков 2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2335/1/02.04.2018 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичен общински съвет. Докл. Елен Герджиков 3. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-154/83/29.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разход по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RF0P001-3.002-0041-С01 от 14.03.2017 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Докл. Ирина Савина 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/6/30.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 5. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15509/4/29.03.2018 г. относно промяна характера на имот от „публична“ в „частна“ общинска собственост и отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за срок от 10 години, с административен адрес, ул. „Дебър“ № 30, УПИ II 251 за училище, кв. 320Б, м. „ж. к. „Борово“, по плана на гр. София, представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 143 кв. м. и дворно място с площ 795 кв. м. Докл. Христо Апостолов ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ към проекта за дневен ред на 51-то заседание на Столичния общински съвет 1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2467/04.04.2018 г.относно експериментално въвеждане на нощни линии на масовия градски транспорт на територията на Столична община. Докл. Йорданка Фандъкова Заседанието започва в 10:00

comment 0
visibility 624

30 екипа запълват дупки в цяла София днес (СНИМКИ)

Започна активна работа по запълване на дупки по основните трасета на градския транспорт, след което ремонтните дейности ще бъдат насочени и към по-малките вътрешноквартални улици. Днес се изпълняват ремонтни дейности по бул. „Цветан Лазаров“, като се очаква до края на деня всички дейности в участъка между ул. „Димитър Пешев“ и бул. „Христофор Колумб“ да приключат. През днешния ден на територията на Столична община работят 30 екипа, във всички 24 района на града.

Реклама
comment 0
visibility 937

От 7 април тръгва нощния транспорт в София

От 7 април нощният градски транспорт в столицата вече ще е факт, информира dnes.bg. Ще има четири линии, тръгващи от пл. "Княз Александър Първи". До утре ще са поставени и табелите на спирките. Евгени Кусев, заместник-кмет на София, увери гражданите, че автобусите, обслужващи нощните линии, имат видеонаблюдение и гарантират сигурността на пътници, кондуктори и шофьори. Табелите за спирките ще са светещи и ще бъдат разположение на места, където няма дублиране с градския транспорт.

comment 0
visibility 3173

Столична община организира пункт за събиране на стари дрехи

От Столична община съобщиха, че се организира мобилен пункт, в който ще могат да се предават стари дрехи от днес, 02 април, до 24 април включително, информира dariknews.bg. Ако разполагате с повече от 10 кг. ненужни дрехи, обадете се на телефон 02/ 987 55 55 и дайте своята заявка. Тази кампания е част от започналото пролетно почистване. С нея се цели да бъде опазен въздуха и околната среда. Известно е на всички, че безразборното изхвърляне на текстил в контейнерите за битови отпадъци ще доведе до замърсяване на околната среда и въздух, ако се стигне до изгаряне. Столичният инспекторат инициира целoгодишна кампания за събиране на стари дрехи и всякакъв текстил. Пунктовете за предаване се увеличават непрекъснато като се цели да бъде обхваната цялата Столична община.

comment 0
visibility 844

„Софийска вода“ гарантира на столичани качествена питейна вода

От „Софийска вода“ с гордост съобщават, че вече ще могат да правят проби за наличие на уран в питейната вода, информира actualno.com. От дружеството твърдят, че с новополучените акредитации за изследвания за остатъци от уран, белина и железен трихлорид и анализ на някои организични замърсители, ще се гарантира високото качество на питейната вода на столичани. Според статстиката, приблизително 2000 проби се взимат от пунктовете за мониторинг на водопровода в София. Питейната вода се следи от язовирите до домовете. Изготвят се около 140 000 анализа, за да е сигурно, че хората използват качествена вода. За да се осъществи изследване на вода, първо се взима проба от обучени мобилни аборанти. Правят се анализи за наличие на свободен хлор, PH и температура. Следват лабораторни изследвания за физико-химични и микробиологични показатели. Лабораториите разполагат с модерна техника, която гарантира реални и бързи резултати. Контролът върху качеството на питейната вода в София е максимално стриктен.

comment 0
visibility 1156

Започват ремонти за 16,6 млн. лв. на училища и детски в София

Столична община има регистрирана обществена поръчка за ремонти в учебни заведения в София, информира actualno.com. Предвидени са 16 592 235 лв. без ДДС за ремонт и преустрояване в осем учебни заведения в Софийска община. Ще бъде построена пристройка на асансьор в сградата на 33-та Езикова гимназия „Света София”. За същото учебно заведение е планиран и основен ремонт. За преустрояването на 140-то СУ „Иван Богоров” в район „Връбница” е предвидена сумата 2 978 634 лв. без ДДС. Преустройство ще започне и в 102-ро ОУ „Панайот Волов”в район „Надежда”, 113-то СУ „Сава Филаретов” в район „Илинден”. Основни ремонти ще започнат в №153 „Св. Троица“, № 42 „Чайка” в ж.к. „Връбница – І”, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” в район „Надежда”. Почти 5 млн. лв. без ДДС са заделени за строежа на пристройка на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”.

comment 0
visibility 829

Кметът на Младост поиска вето на ЗУЗСО

ЗУЗСО във формата, в която е приет, отваря възможност за застрояване на зелените площи в столицата. Днес Десислава Иванчева - кмет на Район "Младост" внесе официално в Президентството искане за налагане на частично вето върху приетия от народните представители Закон за устройство и застрояване на Столична община в част от параграф 28. Това беше предадено от пресслужбата на столичния Район Младост. Въпросният параграф 28 дава възможност за застрояване на зелени площи в София, но според кметът на района това е против интересите на гражданите на столицата.

comment 0
visibility 708

1500 дръвчета бяха засадени за Новата гора на София

Новата гора на София се сдоби с 1500 дръвчета, информира 24chasa.bg. В уникалната инициатива на Столична община, участие взеха 200 софиянци. Хора от всички възрасти се погрижиха за бъдещето на столицата. Кметът на София, Йорданка Фандъкова, откри втория сезон на тази кампания. Инициативата, Новата гора на София, започна през есента. Доброволци помогнаха да се засадят 12 000 широколистни дървета. Новите 1500 дръвчета приближават софиянци към целта гората да се сдобие със 120 000 дръвчета. С тази инициатива се цели всички общински терени, които пустеят, да станат източник на свеж въздух за града. Към тези терени ще бъде прибавен и този на старото сметище на столицата, като инициаторите проверяват и район край Кремиковци. Желаещите да подпомогнат това дело със собствен труд, могат да го направят през уикендите до края на юни.

comment 0
visibility 622

Фандъкова: Инвестицията в образованието е изключително важна, средата възпитава

Кметът на София каза, че привличането на кративни, добре образовани млади хора в сферата на образованието е приоритет. Това би се отразило сериозно на цялостното развитие на българските училища и на детските градини. Кметът на столицата каза това по време на откриването на международната конференция, която е посветена на подкрепа на младите учители. Конференцията беше организирана от Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката и с Европейския синдикален комитет по образование. Участие взима и програмата на Европейския съюз, позната като Програма "Еразъм +" . Според кметът подкрепата за младите учители е изключително важна и е свързана както с адекватно заплащане на труда им, така и с възможностите да израстват в професията и да получават допълнителни квалификации. Важна е и свободата да прилагат различни иновативни методи в образователния процес. По мнение на Фандъкова директорите и по-опитните учители трябва да си поставят задачата да подкрепят младите учители в техните първи професионални стъпки и да подпомогнат работата им.

comment 0
visibility 844

Каква е комуникацията на Столична община и гражданите

От Визия за София са анализирали различните начини за комуникация между Столична община (СО) и жителите на града   Тя е част от стъпка 2 от Визия за София в рамките на подтема Комуникация с гражданите от Доклад по направление Управление. Между тях са уеб сайтове, директни срещи между общинарите и хората като обществени обсъждания и консултации, медийни предавания, обработена информация на хартиен носител. Анализиран е порталът sofia.bg като начин на диалог в интернет пространството. Определящото при него е изчерпателност, достъпност и лесна ползваемост - дали този начин, по който е подадена информацията е достатъчно разбираем и удобен за ползвателите. През 2017 г. сайтът дава подробна информация, която не винаги е направена така, че да се разбере веднага. Проучване на Столична община показва, че само 55 % от участвалите в анкетата винаги или почти винаги са намирали сведенията, които са им необходими. Това за обществен уебсайт, чиято основна задача е да предоставя информация е сравнително незадоволително. Основно значение за връзката между общината и жителите на столицата е страницата "Участвайте” на портала на общината. Тук хората могат да изкажат мнението си, да участват в анкети, да кандидатстват по различни програми на общината, да участват в кампании. Тук те получават и информация за публични обсъждания и за консултации. Данните от проведената анкета сочат, че тази част от сайта рядко се актуализира. Секцията която се поддържа редовно касае информацията до публичните обсъждания, но и тук става дума само за заповедите за провеждането им. Комуникацията се осъществява и чрез медиите. Например по БНТ 2 в предаването „Питай кмета” гостуват кметове на различни софийски райони. Актуални и ефективни са и директните срещи лице в лице и информацията на хартиен носител. Това е от една страна заради навика, демографската специфика, а от друга и заради дефицитните онлайн канали. През последните години жалби и сигнали основно се подават чрез Контактния център на СО. Чрез него приемането им става освен на място и онлайн, и чрез сайта call.sofia.bg. В доклада са анализирани статистическите данни от Контактния център през последните няколко години. Каналите за комуникация и информационната обезпеченост са част от темите, които са включени в доклада. Ключово за СО е и анализирането на участието на гражданите и ефективният диалог между администрацията и столичани. Участието им е важно за събиране от общината на информация и данни, с които хората споделят опита и познанията си, включването на обширен набор от различни перспективи и повишаване на легитимността на процеса на взимане на решения и формиране на общински политики.

comment 0
visibility 926

Започва усилен ремонт на пътните настилки в столицата

Започва скоростен ремонт на пътните настилки в столицата, като се дава приоритет на тези, които се използват от градския транспорт, пише sofia.utre.bg Мобилизирани са 25 строителни екипа, които да се заемат с неотложните текущи ремонти на улиците и булевардите в София, уверяват от Столична община. Времето се затопли и това създава добри условия за асфалтиране. Това даде основание на Столична община да накара фирмите от поддръжката на пътищата да се заеме максимално бързо с ремонта. Приоритетно се ремонтират всички настилки по трасето на градския транспорт, както и основните артерии в столичните квартали. Районните кметове ще следят зорко за правилното изпълнение на ремонтните дейности. Днес се ремонтират настилките по  ул. „Никола Петков“, бул. „Дертлиев“, ул.„Боянски водопад“, бул. „ България“ , бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ ,“Чепинско шосе“, ул.„Димитър Пешев“, „Бусмански път“, локалното платно на бул. „Драган Цанков“, ул. „Резбарска“ и други.

comment 0
visibility 921

НАГ: Публикацията на г-н Георги Кадиев „90 % от междублоковите пространства на София ще мо...

Озеленените площи в жилищните комплекси са част от зелената система на Столична община и като такива тяхното предназначение не може да се променя. Нов текст в закона предвижда именно, че озеленяване за широко обществено ползване се предвижда в зони и терени на зелената система. За разлика от сега действащата нормативна уредба се предвижда изрична възможност с решение на Столичен общински съвет озеленени площи за широко обществено ползване да могат да се отреждат и в други устройствени зони за запазване на съществуващо озеленяване, дори и да не са предвидени като терени за озеленяване в Общия устройствен план. Терминът „междублоково пространство“, за който няма ясна законова дефиниция, водеше до неяснота при прилагането му, поради което същият е заменен с „площи между сградите при комплексно застрояване“, без да се променя реда на защита на тези площи. Напротив, засилена е защитата на тези пространства, като е предвидено изрично задължение „реализираните в площите между сградите при комплексно застрояване озеленени площи да се урегулират за широко обществено ползване“. Досегашното препращане към „режима на Тго“, т.е. към друга устройствена зона, без това да е отразено в графичната част на Общия устройствен план, създаваше много противоречиви тълкувания в практиката, включително и на съда, който приема, че отреждането на имоти „за озеленяване с режим Тго“ в жилищна зона за комплексно застрояване (Жк) противоречи на ОУП на СО. Създаденият нов законов текст: „При изменение на подробния устройствен план тези УПИ /в изградените части на жилищните комплекси/ отново се спазват изискванията за разстояния между предвидените и съществуващите сгради по правилата на комплексното застрояване, по които правила са одобрени тези планове“ преодолява досегашната практика и възможност за заобикаляне изискванията на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ чрез изменение на плановете за застрояване на индивидуални УПИ буквално месеци след влизане в сила на плановете за преструктуриране да се иска прилагане на правила, различни от тези за жилищните комплекси. За гарантиране стабилността на плановете в жилищните комплекси се въведе за първи път и забрана за тяхното изменение в 5-годишен срок от влизането им в сила, тъй като съществуваше законова възможност буквално на следващия ден след приемане на плана, за който са проведени обявявания на гражданите и обществени обсъждания, да се поиска изменение на плана и да се реализира застрояване, различно от това, което обществото е приело. Внимателният прочит на измененията в закона ще покаже на всички, че защитата на съществуващото застрояване в жилищните комплекси е засилена, както и защитата на съществуващите зелени площи. С изменението в закона за първи път от приемането му се въвеждат ограничения във височината на сградите за всички зони, които по досега действащия закон бяха без ограничение във височината. А местата на небостъргачите ще бъдат определени след изменение на Общия устройствен план и провеждане на обществени обсъждания. След 10-годишно прилагане на закона за първи път представители на парламентарната група на партия „ГЕРБ“ по инициатива на Столична община направиха крачка напред в регулиране височината на застрояване и сложиха спирачка на безразборното и разпръснато появяване на много високи сгради на територията на София.

comment 0
visibility 1339

СО пусна приложението за сините и зелени зони за паркиране

Нова мобилна апликация предоставя възможността да се заплаща престоя в сините и зелени зони в София   Румяна Милова - началник Дирекция „Паркиране и гаражи“ към Центъра за градска мобилност на СО каза пред Агенция "Фокус", че това ще улесни гражданите и гостите на столицата. Приложението, ще позволява на всеки да се регистрира и да си плаща престоя в зоните и посредством банкова карта. Милова подчерта, че това ще е много полезно за всеки който няма телефон към мобилните оператори работещи в България. Т.е. българите живеещи в чужбина и чуждестранните граждани пребиваващи временно в София. "Искам да успокоя гражданите, че цената остава същата, тоест сметката на ползвателя няма да бъде задължена с допълнителни такси – те ще бъдат за сметка на приложението",  допълни шефа на Дирекция „Паркиране и гаражи“. Чрез приложението може да се следи и къде точно ползвателят е паркирал автомобила си. Като Милова посочи че в момента: " Имаме много случаи, в които гражданите се объркват къде се намират, дали са „синя“ или „зелена“ зона и плащат за „зелена“, а са в „синя“. И следователно, след такова едно объркване, гражданите биват глобявани. За няколко дни откакто приложението е на разположение е било използвано от около 100 човека. Милова припомни, че в скоро време, в няколко квартала на София ще има разширяване на зоните за платено паркиране. Очаква се да се разкрият още около 6100 паркоместа, като колко точно ще бъдат, ще стане ясно след като експерти в областта изготвят схемите за организация на движението и паркирането.

comment 0
visibility 787

Плащаме онлайн данък за всеки имот поотделно в София до дни

В момента столичната онлайн система за данъци и такси не позволява плащането на дължимото за всеки недвижим имот поотделно. Според Дрик, при наличието на повече от един имот и искате да платите онлайн, трябва да преведете сумата за всички имоти. Ако желаете да платите само за конкретен имот, трябва да отидете на каса. Юлия Ценкова от Столичната община обяснява този факт с настройките на онлайн системата за плащания. Ценкова увери гражданите, че до 30 март е планирано въвеждане на нова версия, благодарение на която хотрата ще могат да плащат и по електронен път за всеки имот поотделно. Както е известно, гражданите имат право да плащат данъците на имотите на две вноски или веднъж до 30 април. Със стартирането на новата версия на системата, всеки изряден гражданин ще може да плати по електронен път данъка на който имот желае. Гражданите, които имат стари задължения, няма да могат да се възползват от тази опция.

Столична община

Столичани са изключително активно ангажирани с благоустрояването на София, работата на общинската управа, стопанисването на различни ценни архитектурни, исторически, културни обекти и др. Тази тяхна активна гражданска позиция превръща новините, пряко свързани със Столична община, особено четени и коментирани.

Територия на Столична община

Територия на Столична община

Факт е, че в област София се намира единствената община – Столична община. Столична община се разпростира на площ от 1348.902 кв. км. Ако трябва да направим сравнение с останалите общини в страната, Столична община е на втори място по големина. Най-голямата община е Сливенската. Гранични на Столична община са следните общини: В северозападната част са общините Божурище, Костинброд и Софийска област; В северната част са община Своге и Софийска област; В източната част се намират община Елин Пелин и Софийска област; В югоизточната част са разположени община Ихтиман и Софийска област; В южната част са община Самоков и Софийска област; в западната част се намират община Перник и област Перник.

История на Софийска община

История на Софийска община

Според историческите сведения, общината става законен орган на местното самоуправление по примера на семейната и племенна общност. Като самостоятелна административна единица общината се формира през Първата българска държава. Управлява я княз или кмет. През феодализма общините са подчинени представителите на централната власт. По време на турското владичество общините съществуват, но не са самостоятелни единици. Основните функции на общината са религиозни и просветни. След Освобождението се възвръща дейността на старите общини, формират се и нови такива. След 1944 г. общинското управление се състои от кмет, помощник - кмет, наместници и представители на ОФ. В Столична община те са 9, за градове с повече от 30 000 души население са 7, за всички други са 5, а за селата 2.

Управление на Столична община

Управление на Столична община

Днес Столична община се управлява от Столичен общински съвет, за по-кратко наричан СОС. Членовете на общинския съвет са изборни длъжности. Те се избират от жителите на общината при провеждане на местни избори. Столичният общински съвет определя какъв ще е бюджета на общината всяка година, както и с какви пари ще разполагат отделните столични райони.

Столична община има кмет. Кметските му правомощия са не само в София, но във всичките 38 селища в границите на общината. Това е изборна длъжност, за която решават живеещите в Столична община на местните избори.

Столична община се състои от 24 района. Всеки район се оглавява от районен кмет. Той управлява само своя район. Може да разпределя бюджета за района. Районните кметове се избират от Столичния общински съвет.

Община София и област София-град се припокриват. Кметът и Столичният общински съвет са с 4 – годишен мандат. Общината има собственост и бюджет. За да функционира ефективно администрацията на Столична община, СОС избира различни постоянни и временни комисии, които в момента са 13. Изпълнителната дейност в общината се ръководи от кмета. Кметът носи отговорност за изпълнението на общинския бюджет, за спазване на обществения ред, за изпълнението на поставените програми. Зам.-кметовете в Столична община отговаря за различните отраслови направления. Зам.-кметовете се избират от Столичен общински съвет, но се предлагат от кмета на общината.

Районните кметове се грижат за решаването на всички въпроси, касаещи потребностите на жителите на съответния район, за благоустрояването на техния район, поддържане на хигиената му, както и за компетентното административно обслужване на жителите на съответния район.

Транспорт в Столична община

Транспорт в Столична община

Изключително натоварена е транспортната система в Столична община. Тя е добре развита и е ключова част от транспортната система на страната. В Столична община функционират всички видове транспорт без водния. През Столична община минават части от 6 железопътни линии от ЖП мрежата на страната. Столична община разполага с 8 гари, вагонни и локомотивни депа.

Автомобилният транспорт е изключително натоварен. Основният стремеж на Столична община е намаляването на интензивният транзитен трафик през столицата.

Най-голямото летище в България е Летище София. В момента то се отдава на концесия. Предстои разширение и реконструкция на терминалите, както и изграждане нов терминал. Ремонт на пистата е правен неколкократно

Общественият транспорт на Столична община се модернизира непрекъснато. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от превозните средства на градския транспорт. Автобусите се подменят с нови електробуси. Тролеите и трамваите също се подменят с нови, ефективни модели.

Софийското метро се разраства планово. До голяма степен то улеснява придвижването на столичани до различни точки от града.

Природа на Столична община

Природа на Столична община

Софийската котловина, известна още като Софийското поле, заема централната част на Столична община. Това е най-ниската и равна част на общината. На север от Софийското поле е разположена Софийска планина с най-високата си точка връх Готен.

Планина Мургаш се намира на североизток от Софийска котловина. Най-високата ѝ точка е връх Мургаш.

Планина Люлин пък е разположена югозападно от Столична котловина, с най-висока точка връх Дупевица. Планина Витоша е на югоизток, като най-високата ѝ точка е Черни връх. Това е и най-високото място в цялата Софийска община. На територията на Столична община се намират и части от Плана планина, чийто най-висок връх е Манастирище.

Води в Столична община

Води в Столична община

Река Искър се води основна водна артерия на Столична община. 665 км от реката преминават през територията на Столична община. По-значителни източници на Искър в пределите на Столична община са Перловската река, Лесновската река, река Блато, Витошка Бистрица, Железнишка река, река Планщица и река Шипочаница.

Райониране на Столична община

Райониране на Столична община

В пределите на Столична община се намират 38 селища, от които 34 села и 4 града – София, Банкя, Бухово и Нови Искър, разпределени в 24 административни района. Това са районите Люлин, Младост, Красно село, Подуяне, Студентски, Надежда, Слатина, Триадица, Искър, Витоша, Красна поляна, Овча купел, Лозенец, Връбница, Сердика, Възраждане, Илинден, Средец, Оборище, Изгрев, Нови Искър, Панчарево, Кремиковци, Банкя.

Видно е, че категорията сама по себе си обхваща широк диапазон от теми, които живо интересуват читателите и често комуникацията след публикуване на новина е доста оживена. Това е добър знак, че столичани не са безразлични към добрите и лошите практики в управлението и стопанисването на общината. Мнението им е важно и то би могло да накара администрацията да се насочи към проблеми, които не са били забелязани или решени в миналото. Медията ни отразява обективно всяка новина свързана с общината, а гражданите са свободни да споделят своето мнение, положително или отрицателно.

Територия на Столична община

История на Софийска община

Управление на Столична община

Транспорт в Столична община

Природа на Столична община

Води в Столична община

Райониране на Столична община

Прочетете още